Jaarrekening van parking.brussels

De jaarrekening voor 2019 van het Parkeeragentschap is op 9 juni 2020 door de algemene vergadering goedgekeurd. Het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering wordt afgesloten met een onthouding van oordeel wegens het ontbreken van voldoende bewijsmateriaal ter ondersteuning van een auditoordeel.

Uit het verslag blijkt dat deze conclusie, net als in de voorgaande boekjaren, in de eerste plaats wordt gemotiveerd door de onmogelijkheid om de omzet van de onderneming in te schatten vanwege het gebrek aan beschikbare informatie.

Twee hoofdredenen

Ten eerste kent het domein van het parkeren, dat als gemeentelijke bevoegdheid wordt beheerd, niet dezelfde regels voor auditing en controle. De op de markt beschikbare vakspecifieke parkeertools zijn aangepast aan het niveau van de eisen van de lokale overheden en zijn in de eerste plaats bedoeld om de prestaties op het gebied van controle en inning vast te stellen. Ze zijn in eerste instantie niet ingesteld om betrouwbare resultaten op te leveren in de zin van boekhoudkundige, budgettaire of fiscale normen, zoals die aan een gewestelijke naamloze vennootschap van publiek recht worden opgelegd.

Parking.brussels maakt dus gebruik van dezelfde vakspecifieke parkeertools als de lokale overheden en de private concessiehouders, maar is wel onderworpen aan evaluatie en controle door onafhankelijke professionele auditoren.

Parking.brussels neemt nu de rol op zich van pionier in de ontwikkeling van IT-tools die de resultaten van de vakspecifieke parkeertools in overeenstemming kunnen brengen met de boekhoudkundige referentiesystemen.

Het Parkeeragentschap heeft een IT-richtplan ontwikkeld dat deze prioritaire doelstelling nastreeft. Een programma voor interfacing van de businesstools met zijn boekhoudsoftware SAP, opgestart in juni 2018, is operationeel geworden op 1 juli 2019 met de eerste interface die de tools voor de uitgifte van retributies aan het SAP-platform koppelde. Deze interface vergt nog enkele aanpassingen om volledig aan de auditvereisten te voldoen. Die laatste elementen zullen tegen het einde van 2020 worden verwezenlijkt.

Dit eerste luik is op zichzelf al goed voor 65% van de totale omzet van de parkeercontrole op de openbare weg.

Een tweede programmeringsluik ging in 2020 van start. Het heeft betrekking op de afgifte van de vrijstellingskaarten en de boekhoudkundige verwerking ervan. Het Agentschap heeft het gewestelijke CRM-systeem Sales Force, dat volledig compatibel is met SAP, ingevoerd om deze opdracht in goede banen te leiden. Deze oplossing zal uiterlijk medio 2021 operationeel zijn en vertegenwoordigt 15% van de omzet van het parkeren op de openbare weg.

Het laatste luik van het project, dat betrekking heeft op het beheer van de inkomsten uit parkeermeters, sms'jes en mobiele apps (20% van de omzet) via het Brussels Initiative for Parking SolutionS is het platform dat ervoor zorgt dat de parkeerregels van de gemeenten worden vertaald in mobiele parkeerapps. Dat maakt het mogelijk om de juiste inform... Naar de woordenlijst CLOSE BIPASS -platform, omvat in een voorbereidende fase een vervanging van het parkeermeterpark om te voldoen aan standaardisatiecriteria die gunstiger zijn voor de IT-interfaces. Deze vernieuwing is momenteel aan de gang.

De tweede reden valt niet onder de bevoegdheid van het Parkeeragentschap.

Zoals benadrukt in het verslag van de revisor, "heeft een groot aantal gemeenten op de datum van de rekeningen, net als bij de afsluiting van de vorige boekjaren, niet of niet volledig de vereiste aangiften gedaan, waardoor de volledige inning van de inkomsten waarop de onderneming recht heeft, wordt belemmerd. Als gevolg hiervan wordt de omzet van de onderneming, zoals die in de winst- en verliesrekening wordt weergegeven, door het gebrek aan beschikbare informatie onderschat, zonder dat het bedrag van deze onderschatting redelijkerwijs kan worden bepaald."

Het door de revisor aan de orde gestelde probleem vindt zijn oorsprong in artikel 41, § 1 van de ordonnantie van 22 januari 2009: "Elke gemeente wordt vergoed voor de gedragen kosten betreffende de controle en de inning op de gemeentewegen en de gewestwegen, evenals voor de kosten betreffende de invordering van de niet-betaalde bedragen. Op basis van de effectief gedragen kosten en de uitgevoerde prestaties en in geval van een eventuele winst, storten de gemeenten 15 % van deze winst door aan het Parkeeragentschap."

We moeten vaststellen dat de gemeenten in de praktijk en ondanks aanmaningen het voorschrift van artikel 41, § 1 niet volgen.

Bij gebrek aan een bindende regeling beschikt het Parkeeragentschap niet over een adequaat rechtskundig instrumentarium om dit gebrek aan medewerking aan te pakken.

Het Parkeeragentschap is ook niet bevoegd of zelfs maar toegerust om onderzoeksmaatregelen te nemen om de netto-inkomsten die voortvloeien uit het parkeren, vast te stellen in de boekhouding van de niet-meewerkende gemeenten.