Parkeerkaart voor personen met een handicap

Laatst gewijzigd: 
27 september 2022

Parkeren voor personen met beperkte mobiliteit

Sinds 1 januari 1999 worden de parkeerkaarten voor personen met een handicap door elk lid van de Europese Unie opgemaakt overeenkomstig het uniform gemeenschapsmodel zodat de houder van deze kaart kan genieten van de parkeerfaciliteiten die verbonden zijn aan deze kaart en die toegekend zijn in de lidstaat waar de betrokkene zich bevindt.

De artikelen 27.4 en 27.bis van de Wegcode regelen deze parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap. Inderdaad, wanneer de persoon met een handicap, kaarthouder, de bestuurder is van het voertuig of één van de passagiers van het voertuig, kan de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap gebruikt worden in de volgende omstandigheden:

  • parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, aangeduid door het bord E9 (parkeren toegestaan) aangevuld door het pictogram 'persoon met een handicap'
  • parkeren voor een onbepaalde duur op plaatsen waar de voorschriften van de blauwe zone van toepassing zijn
  • parkeren zonder tijdslimiet op betalende parkeerplaatsen op basis van het gemeentelijk reglement

De kaart voor personen met een handicap laat toe dat het voertuig waarin de betrokkene vervoerd wordt, geparkeerd wordt op de plaatsen die daartoe zijn voorbehouden door de Wegcode. Deze parkeerplaatsen worden aangegeven door het bord E9a en het bijkomend bord waarop een persoon in een rolstoel staat afgebeeld. De kaart voor personen met een handicap laat toe dat deze parkeerplaatsen gebruikt worden, zowel in België als in de volledige Europese Unie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist om de houders van deze kaart vrij te stellen van betaling van de parkeerretributie voor het voertuig dat de begunstigde van de kaart vervoert, zij het als bestuurder of als passagier (raadpleeg de regels die van toepassing zijn bij de betrokken stad of gemeente). 

Volgens de Europese regelgeving is de kaart niet gekoppeld aan een voertuig, maar aan de houder van de kaart. Dit betekent dat de houder verschillende voertuigen mag gebruiken om zich te verplaatsen en op voorbehouden plaatsen mag parkeren. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat de mobiliteit van de houders van de kaart niet beperkt wordt door hen toe te laten zich te verplaatsen, met hun eigen voertuig of door met iemand anders mee te rijden, en daarbij van dezelfde rechten te kunnen genieten.

Om van deze rechten te genieten, moet de geldige parkeerkaart zichtbaar geplaatst worden op het dashboard van het voertuig waarmee u parkeert. Zo vermijdt u dat een Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd. Naar de woordenlijst CLOSE steward de eigenaar van het voertuig een parkeerretributie geeft.

Ga hier naar de website van de FOD Sociale Zekerheid om een parkeerkaart voor personen met een handicap aan te vragen.

Parkeerkaart voor personen met een handicap en scanvoertuigen

Steeds meer wordt het parkeren op straat gecontroleerd met behulp van scanvoertuigen. Deze nieuwe technologie vereist dat elk parkeerrecht (betaling of Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart ) gedigitaliseerd is, wat betekent dat dit recht het voorwerp is van een digitale registratie verbonden aan de nummerplaat van het voertuig. Het probleem met de kaarten voor personen met een handicap, aangezien dit fysieke kaarten zijn, is dat zij niet rechtstreeks aan het voertuig zijn gekoppeld en op de voorruit worden aangebracht. Dit resulteert in een foutieve uitgifte van retributies en de behandeling van vaak gegronde betwistingen.

Personen met beperkte mobiliteit zijn niet verplicht om deze Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie te betalen alvorens ze te betwisten. Toch zorgt dit nog steeds voor enige frustratie bij de gebruiker die de tijd moet nemen om dit te betwisten. Het veroorzaakt dit een nutteloze administratieve last. 

Momenteel bestaat er geen digitale oplossing voor het parkeren voor personen met beperkte mobiliteit. Dit is de reden waarom parking.brussels naar een oplossing zoekt!

Een goede lezing van uw kaart. Help ons uw rechten te beschermen.

Dit advies wil eenvoudigweg het leven gemakkelijker maken van de betrokken personen en is uiteraard geen verplichting.

De registratie vooraf als oplossing

parking.brussels stelt als oplossing voor om vooraf te registreren om zo fouten te vermijden verbonden aan de moeilijkheid om op afstand de parkeerkaarten te zien voor personen met een handicap achter de voorruit van het voertuig. Als u dat wenst, kunnen wij de inschrijving van uw wagen in onze databank koppelen aan uw status als persoon met beperkte mobiliteit, en zo voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij de controle van uw voertuig.

Stuur daarvoor een e-mail naar het adres van parking.brussels (pbm@parking.brussels), met een kopie van uw parkeerkaart voor personen met een handicap en met vermelding van de nummerplaat die u wilt laten registreren. De registratie van het voertuig zal met een antwoord op uw mail bevestigd worden. Ook wanneer uw voertuig werd geregistreerd in onze databank, is het verplicht om uw kaart achter de voorruit te leggen zoals de wegcode dat voorschrijft.

Wat kunt u doen in geval van een onterechte Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie ?

Personen met beperkte mobiliteit zijn niet verplicht om deze retributie te betalen alvorens ze te betwisten.

U heeft uw parkeerkaart voor personen met een handicap correct gebruikt en toch ontving u een onterechte retributie?

Neem dan contact op met onze klantendienst:

  • Via e-mail: stuur binnen de 10 dagen na ontvangst van de retributie een eenvoudige mail naar het mailadres van parking.brussels, met vermelding van de referentienummer van de retributie en een recto-versokopie van uw Vrijstellingskaart, uitgereikt door de federale overheid, voor personen met een handicap. Dat kan als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een pa... Naar de woordenlijst CLOSE Europese parkeerkaart voor personen met een handicap :

U ontvangt vervolgens een bevestiging van de geannuleerde retributie als antwoord op uw mail.

  • Via telefoon: 0800 35 678 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 13u en tussen 14u en 17u. In het keuzemenu kiest u voor de gemeente waar de retributie is uitgeschreven.
  • Per post gericht aan het hoofdkantoor van het Parkeeragentschap: parking.brussels - Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

U kan ook terecht in een van onze antennes tijdens de openingsuren.