Inleiding

Wij ("Parking.Brussels") respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken persoonsgegevens enkel voor de specifieke doeleinden waarvoor ze werden doorgestuurd en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Parking.brussels verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen. De gevraagde informatie wordt gebruikt om zowel vrijstellingskaarten toe te kennen als de opdrachten van de parkeercontrole en de Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie -inningen uit te oefenen. Parking.brussels verbindt zich ertoe de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Om elke ongeoorloofde toegang of verspreiding te voorkomen heeft parking.brussels passende elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de door parking.brussels verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

Parking.brussels zal uw persoonsgegevens noch verkopen, noch verspreiden, noch verhuren aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden.

A. Wat betekent "persoonsgegeven", wie is de "verwerkingsverantwoordelijke" en wie is de bevoorrechte contactpersoon "DPO"?

Een "persoonsgegeven" is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een e-mailadres, een nummerplaat.

Een verwerking bestaat uit elke handeling met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder andere alle aspecten inzake het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Parking.brussels, met zetel te 1000 BRUSSEL, Gasthuisstraat 31, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover het Agentschap op wettige wijze beschikt. Dit betekent dat wij de doelstellingen en de middelen van verwerking van deze gegevens bepalen en dat wij uw gesprekspartner en die van de toezichthoudende overheden zijn voor elke vraag met betrekking tot het gebruik ervan.

We hebben binnen onze organisatie, als Single Point of Contact, een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen ("Data Protection Officer" of "DPO") van wie de contactgegevens de volgende zijn:

Via elektronische weg:

privacy@parking.brussels

Met de post:

Gewestelijk Parkeeragentschap - Privacy

Gasthuisstraat 31

1000 BRUSSEL

 

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is parking.brussels.

C. Over welke gegevens hebben we het?

De gegevens in deze categorie zijn persoonsgegevens die op u betrekking hebben, i.e. gegevens die toelaten u te identificeren op directe wijze (gegevens zoals uw achternaam en voornaam maken uw onmiddellijke identificatie mogelijk) of op indirecte wijze (gegevens zoals de nummerplaat van uw voertuig of een kaartnummer dat u toebehoort en waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd).

Tijdens onze interactie met u kunnen we verschillende persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van de betreffende producten of diensten (niet-uitputtende lijst):

 • Identificatiegegevens (naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat ...) worden meer bepaald verzameld voor het beheer van aanvragen van vrijstellingskaarten;
 • Gegevens met betrekking tot uw persoonlijk of beroepsleven (persoonlijk statuut dat recht geeft op een abonnement of een specifieke kaart enz.) worden bijvoorbeeld gevraagd bij de creatie van een speciale Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart zoals bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013;
 • Beelden worden via de scancars geregistreerd in het kader van de controle langs de weg;
 • Financiële gegevens (informatie over betalingen of uw bankgegevens) worden opgevraagd ten behoeve van het beheer van betalingen voor onze producten en diensten;
 • We verwerken ook de gegevens van verbinding (IP-adres ...) met onze website; voor meer informatie hierover verwijzen we naar de paragraaf over cookies.

Een externe bron kan ons gegevens toesturen. Dit is het geval wanneer u voor een parkeerbewijs betaalt via een mobiele applicatie of via sms.

Tijdens de verwerking worden de gegevens ook verwerkt door onderaannemers die ons de nodige tools ter beschikking stellen voor de hierboven beschreven functionaliteiten. In de contracten met alle onderaannemers is een AVG-clausule opgenomen en parking.brussels ziet toe op de naleving daarvan en draagt zo nodig uw aanvraag of een deel ervan aan hen over.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DIE GEGEVENS?

We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van de aanvragen - uitvoering van ons contract

Met uw toestemming, wanneer u een verzoek rechtstreeks aan onze diensten richt. De verzamelde gegevens zijn beperkt tot de informatie die we nodig hebben om uw dossier te verwerken en worden met het grootste respect behandeld.

 • Bescherming van onze infrastructuur en van uw gegevens

De gebruikersnamen van de toestellen die een verbinding maken met onze website worden bewaard, evenals de activiteit op de website, zodat we hackingactiviteiten die de website en uw gegevens die zich erop bevinden, in gevaar brengen, kunnen voorkomen en onderzoeken.

 • Verbetering van onze dienstverlening

Alle gegevens die voor statistische doeleinden worden verzameld, worden anoniem opgeslagen om onze algemene dienstverlening te verbeteren.

WIE KRIJGT DEZE GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan naar behoren gemachtigde dienstverleners en onderaannemers. In geval van doorgifte van de gegevens aan onderaannemers, vergewissen we ons ervan dat zij afdoende waarborgen voorleggen inzake de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking zou voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt.
Uw gegevens worden niet bewaard buiten de Europese Unie.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om deze gegevens door te geven aan gerechtelijke of onderzoeksinstanties.

Bovendien worden uw gegevens in het kader van gerechtelijke invorderingen doorgestuurd naar het door parking.brussels aangewezen gerechtsdeurwaarderskantoor.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De verwerkte gegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking van uw aanvraag, de wettelijke verjaringstermijn en eventuele andere bewaartermijnen die door de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd.

De gegevens inzake het bezoek aan de website worden gedurende één jaar bijgehouden. 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

A. Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons vragen:

 • of we uw persoonsgegevens wel of niet verwerken;
 • voor welke doeleinden we ze verwerken;
 • welke categorieën gegevens we verwerken;
 • aan welke categorieën van ontvangers we de gegevens bezorgen;
 • welke hun bewaringsduur is;
 • informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissing ...) of over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de oorsprong van de verwerkte gegevens.

B. Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen ze te corrigeren.

C. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

In bepaalde specifieke gevallen staat de wetgeving u toe om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Dit is meer bepaald het geval indien:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u besluit uw toestemming in te trekken;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen legitieme redenen hebben die prevaleren boven de uwe.

Uw recht om te worden vergeten is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren als dat onder andere nodig is:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

In sommige specifieke gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Dat is meer bepaald het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om het te controleren;
 • hoewel dit niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, u uw gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechten in rechte.

De beperking op de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • u geeft ons daartoe uw akkoord;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechten in rechte;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • de verwerking is noodzakelijk wegens redenen van algemeen belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen waarin de regelgeving voorziet, heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt:

 • naar u worden verzonden in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
 • of door parking.brussels rechtstreeks worden doorgestuurd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Gelet op de verwerkingen die parking.brussels daadwerkelijk uitvoert, bestaat deze mogelijkheid in dit geval enkel voor de verwerkingen waarvoor u om toestemming is gevraagd.

F. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een legitiem of algemeen belang van onze kant, heeft u het recht om u daartegen om het even wanneer te verzetten om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Uw verzoek wordt echter niet in aanmerking genomen als wij van mening zijn dat onze legitieme belangen zwaarder wegen dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens noodzakelijk blijft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechten in rechte.

G. Intrekking van uw toestemming

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die in de periode voorafgaand aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

MEER INFORMATIE KRIJGEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Als u geen genoegdoening krijgt met betrekking tot een vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

privacy@parking.brussels

of per post op het volgende adres:

Gewestelijk Parkeeragentschap - Functionaris voor Gegevensbescherming
Gasthuisstraat 31, 1000 BRUSSEL.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ("GBA"): 1000 BRUSSEL – Drukpersstraat 35.