Het Agentschap

Laatst gewijzigd: 
29 april 2024

Wie zijn wij?

parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

parking.brussels is een jong en dynamisch overheidsagentschap. Ons motto ‘beter parkeren om beter te bewegen’ vat onze ambitieuze visie goed samen. Onze uitdaging? De parkeerregels in het hele Brusselse Gewest harmoniseren en vereenvoudigen in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op een betere mobiliteit.

Het Parkeeragentschap baseert zich daarvoor op het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). Het harmoniseren en verduidelijken van de parkeerregels moeten de mobiliteit in de binnenstad en de toegankelijkheid van de hoofdstad verbeteren. parking.brussels werkt aan oplossingen die de rotatie van geparkeerde voertuigen op straat stimuleren. Snel parkeerplaats vinden, zorgt voor vlotter verkeer. Een verbeterde mobiliteit moet de Brusselaars een betere levenskwaliteit garanderen en de economische activiteit bevorderen.

Hoewel straatparkeren een gemeentelijke bevoegdheid blijft, besteden sommige gemeenten hun parkeerbeheer uit aan het agentschap, dat zorgt voor een harmonisering van de dienstverlening. Er zijn Anderlecht, Elsene, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.

Het Gewest wil via het GPBP 3 andere doelstellingen bereiken:

 • Ruimte maken voor alle weggebruikers, voor andere verplaatsingswijzen dan de auto (openbaar vervoer, voet- en fietspaden). De parkeerplaatsen op straat die daarvoor geschrapt worden, wil ze compenseren met parkeerplaatsen buiten de openbare weg.
 • Alternatieven/ Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit voor de wagen aanmoedigen, zowel voor Brusselaars en pendelaars.
 • Een progressieve tarifering invoeren in de handelsbuurten om de rotatie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de beschikbare plaatsen.

 

Beter parkeren om beter te bewegen

De activiteiten van parking.brussels worden uitgebreid besproken in de jaarverslagen. In deze rapporten vind je gegevens over de parkeersituatie in Brussel. We focussen bovendien op onze: dienstverlening aan gemeenten, aandacht voor slimme parkeertechnologie, initiatieven om de intermodaliteit te stimuleren, doelgerichte werking en toekomstgerichte samenwerkingen die moeten leiden tot een efficiënte uitvoering van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

Missies

Parking.brussels staat paraat voor alle gemeenten die ondersteuning willen voor hun parkeerbeleid en helpt diegenen die door Brussel rijden in hun mobiliteitskeuzes. Hoe? Dat ziet u in deze korte video.

Het Parkeeragentschap kreeg veertien specifieke opdrachten toegewezen.

 • Het opzetten en bijwerken van een gegevensbank, genaamd het Gewestelijk Parkeerobservatorium.
 • Bijstaan van de minister van Plaatselijke Besturen bij zijn onderzoek naar de conformiteit van de gemeentelijke reglementen.
 • Bijstaan van de regering in het kader van de opmaak en evaluatie van het gewestelijk parkeerbeleidsplan en de implementering daarvan op gemeentelijk niveau.
 • Bijstaan van de regering bij het uitvoeren van het gewestelijk plan door de gemeenten.
 • Het beheer van en de controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de wegen waarmee het Parkeeragentschap belast is, met daarbij ook het innen van de parkeerretributies.
 • De bouw, de aankoop, de huur en ook de organisatie, het beheer en de controle van alle openbare parkings.
 • Het ontwikkelen van parksharing.
 • De organisatie en het beheer van en de controle op een wielklemmen- en takeldienst.
 • Het ontwikkelen van Cycloparking.
 • Het harmoniseren van de bewegwijzering en de ontwikkeling van dynamische telebewegwijzering voor openbare parkings.
 • Het ontwikkelen van het aanbod voor fietsen en deelauto's buiten de openbare weg, en ook het aanbod voor het opladen van elektrische voertuigen.
 • Controle en inningen.
 • Opvolgen van piloot- en innovatieve projecten.
 • Bijstaan van de regering in het kader van de shift van parkeren op de openbare weg naar parkeren buiten de openbare weg.

Bedrijfswaarden

De bedrijfswaarden van parking.brussels sturen zowel de uitvoering van de missies als onze interne werking. Zo hechten we veel belang aan respect, openheid, diversiteit en innovatie.

RESPECT

We engageren ons voor een Brussel dat respect heeft voor het milieu en alle weggebruikers om bij te dragen tot een betere mobiliteit en een aangenamere stad voor bewoners, professionelen en bezoekers.

Op de werkplek stimuleren wij onze medewerkers om alternatieve vervoermiddelen te kiezen voor het woon-werkverkeer (gratis openbaar vervoer, premie voor fietsverplaatsingen).
Respect vertaalt zich eveneens in onze dienstverlening voor klanten en belangrijke partners, zoals de gemeenten of de regionale actoren zoals de MIVB, Brussel Mobiliteit en het CIBG.

OPENHEID

parking.brussels pleit voor openheid binnen het bedrijf tussen vele verschillende functieprofielen: stewards, adviseurs, administratieve medewerkers en directieleden schrijven samen het verhaal. Iedereen engageert zich om het gezamenlijke project uit te bouwen en houdt de doelstellingen van het Agentschap voor ogen. Wij streven naar een open werksfeer, een overlegcultuur, vrij van vooroordelen en taboes.

Die openheid vormt de basis voor een nieuwe actieve dynamiek in het beheer van de stedelijke ruimte, waarin beter rekening wordt gehouden met alle gebruikers, waarin meer openbare ruimte wordt vrijgemaakt voor duurzame verplaatsingswijzen en voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.

DIVERSITEIT

Diversiteit vormt ook een kernwaarde die het Agentschap stuurt. Die wil de verscheidenheid van de hedendaagse stedelijke bevolking weerspiegelen in haar werknemersprofielen. Zo merken we op dat van de parkeerwereld stilaan vervrouwelijkt. parking.brussels zet proactief in op het diversiteitsbeleid binnen het Parkeeragentschap. En ook daarbuiten wil het Parkeeragentschap contacten stimuleren tussen de mobiliteitsactoren en tussen de verschillende verplaatsingswijzen ( Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit ).

INNOVATIE

Tot slot wil parking.brussels een sleutelrol spelen op het vlak van innovatie, zowel in haar parkeerbeheer als in de organisatie op de werkvloer om het werk efficiënter aan te pakken. Daarom focussen we op het gebruik van nieuwe digitale technologieën, willen we online diensten aanbieden, een Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium oprichten en parkeergegevens centraliseren en updaten. Daarmee bouwen we aan een stevig Parkeeragentschap dat gemeenten en andere samenwerkingspartners kan informeren en ondersteunen.

Wettelijke basis

Het Gewestelijk Parkeeragentschap werd opgericht bij de ordonnantie van 22 januari 2009. Het wettelijk kader van het Agentschap wordt door de volgende teksten afgebakend:

 • De ordonnantie van 22 januari 2009 van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschrijft de elf opdrachten van het Agentschap
 • De ordonnantie van 26 juli 2013 stelt een kader vast inzake mobiliteitsplanning en wijzigt sommige bepalingen die een impact hebben op de mobiliteit
 • De ordonnantie van 14 april 2016 wijzigt de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De ordonnantie van 20 juli 2016 die de bovenvermelde ordonnantie van 22 januari 2009 wijzigt

De leidraad van het Parkeeragentschap zijn de doelstellingen van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de uitvoeringsbesluiten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Het GPBP trad vanaf 2014 in werking. De gemeenten kregen de opdracht om hun eigen parkeeractieplan op te maken, rekening houdend met de marges op het vlak van de tarieven. Het plan heeft tot doel een coherent parkeerbeleid te voeren door een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels in de 19 gemeenten.

 • Het houdt rekening met alle verplaatsingswijzen (te voet, met de auto, de fiets, de motorfiets, de bestelwagen, de vrachtwagen en de autocar) en met alle weggebruikers (bewoners, pendelaars en bezoekers)
 • Het definieert de verschillende parkeerzones
 • Het somt de vrijstellingskaarten op
 • Het streeft ernaar de behoeften van de bewoners te respecteren (door hen in staat te stellen dicht bij huis te parkeren), en tegelijkertijd de wijken toegankelijk te houden voor verschillende beroepscategorieën, bijvoorbeeld medische zorgverleners, leerkrachten of zelfstandigen • Het beschouwt het parkeren als een essentiële hefboom voor de mobiliteit in Brussel

 

Statuten

Het gewestelijk parkeeragentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals de MIVB of de Haven van Brussel. Net als andere naamloze vennootschappen wordt het Agentschap geleid door een raad van bestuur. De aandelen zijn nog steeds voor 100% in handen van het Brussels Gewest.

De statuten werden op 16 juli 2010 goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Agentschap werd opgericht in 2010, binnen de cel Mobiliteit van de FOD Mobiliteit.

In november 2012 kreeg het Agentschap de naam ‘parking.brussels’ en koos het een logo. De eerste raad van bestuur werd georganiseerd op 21 december 2012. Het Agentschap werd pas operationeel in januari 2014 met de komst van de algemeen directeur Eric Dubois.

Raad van bestuur en directie

Samenstelling van de Raad van Bestuur (Laatste wijzigingen: 3 juni 2022)

 • Medhoune Ahmed (Voorzitter)
 • Vanderlinden Sebastian (Vice-voorzitter)
 • de Heusch Arthur (Regeringscommissaris)
 • Geebelen Ulrich (Regeringscommissaris)
 • Achaoui Abdellah
 • Ammi Elias
 • Bouhjar Abobakre
 • Doyen Hervé
 • Fonsny Inès
 • Müller-Hübsch Susanne
 • Obeid Stéphane
 • Pierroux Christophe
 • Raets Martine
 • Roland Jeanne De Chantal
 • Ryvers Suzanne
 • Stevens Willem
 • Thommès Lara

 

De directie van parking.brussels

 • Floris Tack, algemeen directeur
 • Denis Lievens, adjunct-directeur-generaal

Memorandum

Het Parkeeragentschap heeft in dit document al zijn doelstellingen en verwachtingen verzameld voor de legislatuur van 2024-2029. Download het memorandum.