Jaarrekening

De jaarrekening van het Parkeeragentschap voor 2020 werd op 11 juni 2021 door de algemene vergadering goedgekeurd. De commissaris van de rekeningen van parking.brussels heeft voor de rekeningen van 2020 een onthoudingsadvies verleend, omdat het onmogelijk is om de exacte omzet te bepalen.

Dat heeft alles te maken met het feit dat sommige gemeenten niet de financiële verslagen verstrekken die deze omzet deels verantwoorden. De negen Brusselse gemeenten die de controle van het parkeren op de openbare weg niet aan parking.brussels hebben toevertrouwd, moeten immers 15% van de nettoparkeeropbrengsten aan parking.brussels afstaan. Die informatie wordt zelden aan parking.brussels meegedeeld, waarschijnlijk omdat de gemeenten hier niet toe verplicht zijn en omdat ze niet gewend zijn kosten-batenanalyses per activiteitsdomein uit te voeren.

In het parkeerdomein, dat als gemeentelijke bevoegdheid wordt beheerd, gelden niet dezelfde regels voor auditing en controle. De op de markt beschikbare specifieke parkeertools zijn aangepast aan het niveau van de eisen van de lokale overheden en zijn in de eerste plaats bedoeld om de prestaties op het gebied van controle en inning vast te stellen. Ze zijn niet meteen ingesteld om betrouwbare resultaten op te leveren in de zin van boekhoudkundige, budgettaire of fiscale normen, zoals die aan een gewestelijke naamloze vennootschap van publiek recht worden opgelegd.

Parking.brussels maakt dus gebruik van dezelfde specifieke parkeertools als de lokale overheden en de private concessiehouders, maar is wel onderworpen aan evaluatie en controle door onafhankelijke professionele auditors.

De gewestregering is zich terdege bewust van dit probleem. In 2021 zal de regering een wettelijke oplossing bespreken waarbij de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de oprichting van parking.brussels zou worden aangepast.

Het jaar 2020 wordt afgesloten met een balanstotaal van € 34.472.505,50. Het afgelopen boekjaar wordt met een winst van € 55.640,77 en een over te dragen verlies van € 243.194,08 afgesloten. De omzet bedraagt € 42.751.758,50 in 2020, tegenover € 28.624.757,41 in 2019. Die stijging van € 14.127.001,09 vertegenwoordigt een toename van 49,4% en valt hoofdzakelijk te verklaren door de overname van de activiteit van de gemeente Schaarbeek in januari 2020 en van de gemeente Koekelberg in juni 2020, de uitgebreidere parkeercontrole met scanvoertuigen op het grondgebied van verschillende gemeenten en de verdere invordering door deurwaarders.