Vereenvoudigen en harmoniseren

De Brusselse mobiliteit verbeteren

Brussel, dat zijn 19 gemeenten met een eigen parkeerreglement. parking.brussels zet zich in voor een harmonisering en een vereenvoudiging van al die parkeerregels in samenwerking met de gemeenten. Het ultieme doel van het Gewestelijk Parkeeragentschap is de mobiliteit en de toegankelijkheid van de hoofdstad verbeteren, want dat moet de Brusselaars een betere levenskwaliteit garanderen én de economische activiteit bevorderen.

parking.brussels biedt een concreet antwoord op de parkeerproblematiek en werkt aan een vlottere rotatie van de voertuigen die op straat parkeren. Zijn leidraad zijn de elf opdrachten die het kreeg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). De grote beslissingen die het maakt, worden goedgekeurd door zijn raad van bestuur, zoals dat gebruikelijk is voor een naamloze vennootschap van publiek recht.

Missies en opdrachten

Het Parkeeragentschap kreeg 11 specifieke opdrachten, waaronder:

  • Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen
  • Het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren
  • De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van de Park & Ride parkings
  • De Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten
  • Alle 11 missies van parking.brussels
3
Jaarverslag nr
11
Missies
19
Gemeenten

Om zijn opdrachten te vervullen, zet parking.brussels onder meer in op dienstverlening aan de gemeenten, rekening houdend met het wettelijk kader. Een goede samenwerking moet leiden tot een Brusselse mobiliteit die aandacht heeft voor alle verplaatsingswijzen (te voet, tweewielers, kleine en grote voertuigen) en alle weggebruikers (bewoners, professionelen, pendelaars en bezoekers). De instrumenten voor een coherent parkeerbeleid worden uiteengezet in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP).

De Brusselse regering heeft in 2016 een belangrijke update van het GPBP doorgevoerd:

  • Gemeenten kunnen kiezen tussen acht soorten parkeerzones
  • Het aantal vrijstellingskaarten werd gereduceerd tot 7 types
  • Gemeenten zullen voortaan hun grondgebied voorzien van parkeersectoren die elk ongeveer 150 hectare groot zijn, en die mogelijks over de gemeentegrenzen heen gelden

Beter parkeren om beter te bewegen