Evaluatieverslagen nog steeds op een dood punt

Artikel 23 van de ordonnantie bepaalt dat "om de twee jaar en volgens de regels bepaald door de Regering, keurt elke gemeente een evaluatieverslag goed dat de maatregelen ter uitvoering van de actieplannen specificeert, alsook de concrete gevolgen ervan voor het parkeren op de betrokken wegen. De gemeenten maken deze rapporten aan het Parkeeragentschap over. Op basis van deze rapporten, stelt het Parkeeragentschap een globaal rapport op dat de impact van deze parkeeractieplannen op de mobiliteit en het milieu evalueert. De regering maakt het globaal rapport ter informatie over aan het parlement. Indien een gemeente dit evaluatierapport niet goedkeurt, kan de regering het Parkeeragentschap ermee belasten dit evaluatierapport op te stellen en het haar te bezorgen." Dit is de vierde taak die aan het Agentschap is toevertrouwd, met als titel "opstellen van de evaluatieverslagen bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 22 januari 2009".

Geen van de gemeenten met een definitief Dit document beschrijft de situatie en alle concrete beleidsacties die een gemeente wil toepassen op haar grondgebied tijdens haar legislatuur. Het gaat vooral over het aantal gereglementeerde pa... Naar de woordenlijst CLOSE Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) - ongeveer de helft van de 19 gemeenten - heeft tot nu toe een dergelijk tweejaarlijks evaluatieverslag opgesteld, zoals door de ordonnantie wordt voorgeschreven. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat de bepalingen in verband met de inhoud van dergelijke verslagen veel te veeleisend zijn. Daarom kan het Agentschap het globale rapport, zoals bedoeld in artikel 23, niet voorleggen. Vandaar dat het ontwerp van de nieuwe ordonnantie dit globale rapport (dat door het Agentschap moet worden opgesteld) wil loskoppelen van de evaluaties op gemeentelijk niveau.