Steeds intelligenter parkeren

Brussel bestaat uit 19 gemeenten met elk een eigen parkeerregelement. parking.brussels pleit voor een harmonisering en een vereenvoudiging van al deze regels, maar door samen te werken met de gemeenten. Het ultieme doen van het Parkeeragentschap is de mobiliteit te verbeteren in de hoofdstad en de toegang ernaartoe. Twee factoren die een betere levenskwaliteit kunnen bieden aan de Brusselaars en die de economische activiteit kunnen bevorderen.

Ten dienste van de Brusselaars

"Het zou geen enkele zin hebben dat we ons verheugen over de razendsnelle evolutie van parking.brussels sinds zijn ontstaan in 2014, en die vooral in 2018 duidelijk wordt, als deze groei geen weergave was van de reële vooruitgang die is geboekt in het kader van een gewestelijk langetermijnproject. Het bewuste project is in 2019 opnieuw bijgewerkt door de lancering van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, waaraan parking.brussels heeft meegewerkt en dat ook in de toekomst zal blijven doen. Op termijn moet dit project alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en al zijn bezoekers ten goede komen. Hun levenskwaliteit en hun mobiliteit moeten er wel bij varen.

Het gewestelijk Parkeeragentschap kreeg er in de loop van het jaar 47 nieuwe voltijdse medewerkers bij. Daardoor ging het aantal personeelsleden van 147 voltijdse medewerkers in 2017 naar 194 op 31 december 2018, na slechts vier jaar werking. Het is ook zo dat de twee Brusselse gemeenten Jette en Evere hun vertrouwen hebben geschonken door het parkeerbeheer op hun grondgebied over te dragen. Eerder waren al zeven gemeenten toegetreden tot het door parking.brussels gecreëerde dienstenplatform op 31 december 2018: Anderlecht, Berchem, Ganshoren, Jette, Molenbeek, Vorst, Evere. En Elsene bereidde zich voor om die stap te zetten in april 2019.

De groei toejuichen van de omzet van een openbare instelling zoals parking.brussels, die bijna € 24 miljoen bedroeg in 2018 tegenover € 17,1 miljoen in 2017, is enkel zinvol als dit resultaat samengaat met een betere leefomgeving voor de inwoners van de betrokken gemeenten. Het gaat om meer parkeercomfort voor Brusselaars met een auto in de buurt waar ze wonen dankzij de Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart waarop ze recht hebben, een grotere coherentie en duidelijkere gewestelijke parkeerregels en vooral - ter aanvulling van de andere gewestelijke instrumenten voor een betere mobiliteit - minder autoverkeer in de hoofdstad.

We vestigen dan ook de aandacht op de vele projecten die het Agentschap gedurende het hele jaar 2018 heeft ondernomen, en in 2019 worden afgerond. De balans die parking.brussels voor dit jaar kan opmaken, ligt dan ook overduidelijk in de lijn van de gewestelijke ambities, met de opening van een pendelparking (P+R) met 1.300 plaatsen bij het station Coovi, alsook de opening van twee grote beveiligde fietsparkings in de metrostations Beurs en De Brouckère.


 De balans die parking.brussels voor dit jaar kan opmaken, ligt overduidelijk in de lijn van de gewestelijke ambities.


De technologische revolutie waaraan parking.brussels deelneemt, door resoluut te kiezen voor het concept van de toekomst MaaS - Mobility as a Service, zal haar relevantie aantonen voor een beter parkeerbeheer en een betere bijdrage tot de mobiliteit in de hoofdstad.

Net daarom heeft parking.brussels in 2018 een aantal technische oplossingen voor slim parkeren verder ontwikkeld, zoals de integratie van nieuwe functionaliteiten in zijn Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app voor smartphone, maatregelen met het oog op het inzetten van scancars voor de controle op het parkeren (gepland voor 2019), de creatie van een webportaal met kaarten waar alle gewestelijke gegevens in verband met parkeren worden samengebracht ten behoeve van alle mobiliteitsactoren, enzovoort.

Technologieën ontwikkelen ten dienste van het parkeren is echter een andere dienstverlening, en een heel andere stiel. We hebben het dan over een slim beheer van de Park & Ride-parkings en andere gewestelijke parkings. Het is een verhaal van apps voor smartphones ontwikkelen zodat betalen voor parkeren vlotter kan. Het gaat ook om de digitalisering van de parkeerautomaten, het geïnformatiseerd beheer van de vrijstellingskaarten of de verzending van kennisgevingen. En het gaat ook nog om de digitalisering van de administratieve formaliteiten online via Irisbox ...

Het zijn stuk voor stuk diensten ten behoeve van de Brusselaars waar het Parkeeragentschap op inzet, dankzij gemotiveerde mensen die ik wil bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het zijn diensten die stuk voor stuk de uitdagingen aanpakken voor de komende jaren.

Daarom heeft parking.brussels meer dan ooit oog voor de specifieke kenmerken van de verschillende activiteiten die het Agentschap beoefent en streeft het naar de ontwikkeling van een personeelsbeheer dat dicht bij de arbeidsmarkt staat. Een waarborg voor succes en een uitdaging voor de toekomst."


 • Eric Dubois, Directeur-generaal
 • Denis Lievens, Adjunct-directeur-generaal
1
Nieuw gewestelijk plan
4
e
Jaarverslag
47
Nieuwe medewerkers
24
mio
€ Omzet

Vereenvoudigen en harmoniseren

Het parkeerbeheer is een van de grootste uitdagingen van het Brussels Gewest. parking.brussels wil op dat vlak intelligente en duurzame oplossingen bieden. Allereerst door het parkeerbeleid in de 19 Brusselse gemeenten te harmoniseren en te vereenvoudigen.

 

Wettelijk kader

parking.brussels is het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd opgericht krachtens de ordonnantie van 22 januari 2009. Verschillende teksten regelen het wettelijk kader van zijn activiteiten:

 • de ordonnantie van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 januari 2009, die de opdrachten van het Agentschap nauwkeurig bepaalt
 • het besluit van 11 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten
 • de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een wettelijk kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
 • de ordonnantie van 14 april 2016 houdende wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de ordonnantie van 20 juli 2016 houdende wijziging van de bovenvermelde ordonnantie van 22 januari 2009

 

parking.brussels is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap zoals de MIVB of de Haven van Brussel. Daarom werd het Agentschap opgericht krachtens een notariële akte. Net als andere naamloze vennootschappen wordt het geleid door een raad van bestuur. Sinds 2015 zijn de aandelen voor 100% in handen van het Brussels Gewest.

 

Specifieke opdrachten van parking.brussels

Het Parkeeragentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen.

 1. De aanmaak en update van een gegevensbank, met de nodige informatie voor de opmaak van het GPBP en de GPAP (gemeentelijke parkeeractieplannen).
 2. De medewerking bij het opmaken, het adviseren en het controleren van de instrumenten van het parkeerbeleid.
 3. GPAP's uitwerken op verzoek van de gemeenten.
 4. De opmaak van de evaluatieverslagen bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 22 januari 2009.
 5. Het beheer van en de controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de openbare weg.
 6. Concretisering van de uitvoeringsmaatregelen van de GPAP’s.
 7. De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die toevertrouwd zijn aan het Agentschap, inclusief de transitparkings.
 8. Het sluiten van overeenkomsten met privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels enzovoort.
 9. De organisatie, het beheer en de controle van een takeldienst voor zover die kadert binnen het parkeergeleidingssysteem.
 10. De ontwikkeling van een aanbod van publieke en overdekte fiets- en motorfietsstallingen.
 11. De ontwikkeling van een parkeeraanbod voor voertuigen met hoge ecologische performantie en voor autodelen.

 

Het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP)

Het motto 'Beter parkeren om beter te bewegen' sluit aan bij het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan. Een dergelijk plan was inderdaad noodzakelijk geworden, gelet op het grote aantal voertuigen in het Brussels Gewest en het feit dat er 19 gemeentelijke parkeerreglementen zijn. Het werd in 2013 aangenomen door de Brusselse regering en uitgevoerd vanaf 2014.

 • Het beschouwt het parkeren als een essentiële pijler voor de mobiliteit in Brussel.
 • Het streeft ernaar een coherent parkeerbeleid te voeren door de parkeerregels in de 19 gemeenten te harmoniseren en te vereenvoudigen; tegelijk mogen de gemeenten hun eigen parkeerplan opstellen, met behoud van bewegingsvrijheid wat betreft de tarieven.
 • Het houdt rekening met alle verplaatsingswijzen (te voet, met de auto, de fiets, de motorfiets, de bestelwagen, de vrachtwagen en de autocar) en met alle weggebruikers (bewoners, pendelaars en bezoekers).
 • Het definieert samen met de gemeenten de verschillende parkeerzones en stelt samen met hen ook de vrijstellingskaarten vast.
 • Het streeft ernaar tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners (door hen in staat te stellen dicht bij huis te parkeren) en tegelijkertijd de wijken toegankelijk te houden voor verschillende beroepscategorieën, bijvoorbeeld medische zorgverleners, leerkrachten of zelfstandigen.

 

> Parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anno 2018

> Het Gewest, de gemeenten en de gebruikers

> De werking

> De rekeningen van parking.brussels