De werking

De raad van bestuur

Voorzitter

Jean-Pierre Van Gorp

Vicevoorzitter

Martine Raets

Leden

Alain Embrechts
Benoît Mouraux
Emily Moens
Thomas Vandormael
Inès Fonsny
Catherine Van Zeeland
Eric Cooremans
Elke Roex
Justine Harze
Marc Mayne
Charles Spapens
Mohamed El Arnouki
Dries Verhaeghe

Regeringscommissarissen

Abbes Guenned
Willem Stevens

Het team op 31 december 2018

Het personeelsbestand van parking.brussels bleef een snelle groei kennen. Op 31 december 2017 telden we 147 medewerkers en het jaar daarop op dezelfde datum waren dat er 194. Deze sterke toename valt te verklaren door het feit dat de gemeenten Jette en Evere zijn toegetreden tot de partners van parking.brussels

Het ontwikkelingskader

Parking.brussels maakt een snelle ontwikkeling door en daarvoor is een duidelijk kader vereist. Dit kader bestaat uit vier pijlers: een beheerscontract, een bedrijfsplan en een basisoverlegcomité (BOC).

Het beheerscontract

Dit is een belangrijk document dat de relatie tussen het Agentschap en het gewest regelt. Het definitieve ontwerp van het beheerscontract werd in december 2016 door de raad van bestuur van parking.brussels goedgekeurd. Het contract heeft betrekking op een periode van vijf jaar (1 januari 2017 – 1 januari 2022) en heeft tot doel de relatie tussen het gewest en het Parkeeragentschap contractueel vast te leggen. Het past binnen het parkeerbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat streeft naar een vermindering van de verkeersopstoppingen, door voorrang te geven aan een meer stedelijke mobiliteit en een vernieuwing van de openbare ruimte via geharmoniseerde parkeerregels, die in overleg tot stand kwamen en coherent zijn op het hele grondgebied van het gewest. Het beheerscontract wil met andere woorden een antwoord bieden op de uitdagingen van mobiliteit en parkeren door van het Parkeeragentschap een echte operationele hefboom te maken voor de Brusselse overheid. De uitdaging is om op dit vlak een werkelijk geïntegreerde dienst te bieden. Bijgevolg moet het Agentschap een integrerende rol vervullen van enerzijds de lokale visies en de visie van het gewest en anderzijds van de beleidsmaatregelen voor straatparkeren en parkeren buiten de openbare weg.

Het bedrijfsplan

In 2017 al werd een bedrijfsplan opgesteld dat coherent, integrerend en uitvoerbaar wil zijn. Dit plan vloeit voort uit de opmaak van het beheerscontract: "Het Parkeeragentschap verbindt zich ertoe in het jaar volgend op de ondertekening van het huidige contract een bedrijfsplan voor vijf jaar op te stellen.". Dit bedrijfsplan werd opgesteld op basis van de analyse van het beheerscontract en alle belangrijke documenten alsook van zijn opdrachten, capaciteit en interne organisatie. Het werd toevertrouwd aan het bedrijf Ernst & Young. Het streeft ernaar een antwoord te bieden op de ambities die het Agentschap voor zichzelf heeft bepaald en houdt tegelijk rekening met de huidige capaciteit van het Agentschap om te voldoen aan zijn behoeften. De invoering van een bedrijfsplan bestaat erin een strategisch plan op te stellen dat transversale resultaten structureert, rekening houdend met de visie, doelstellingen, prioriteiten en waarden van het Agentschap. Hiertoe werden werkgroepen gevormd binnen het Agentschap om alle vroegere, huidige en toekomstige projecten te bepalen. Dit plan zou moeten bijdragen aan de interne communicatie, en op die manier garanderen dat successen worden gevaloriseerd en ook motiveren om de doelstellingen te halen.

Het basisoverlegcomité (BOC)

Het BOC is een wettelijk orgaan, eigen aan overheidsorganen, binnen hetwelk de directie en de vakbonden overleg met elkaar plegen. Men bespreekt er een hele reeks punten gerelateerd aan de structuur van het overheidsorgaan, zoals het opstellen van procedures (aanwervingen, ontslag, loopbaanplan, overplaatsingen, huishoudelijk reglement, procedure in geval van hittegolf of strenge koude enzovoort). In het Agentschap zijn de volgende vakbonden vertegenwoordigd: ACV, VSOA en ACOD.

 

> Steeds intelligenter parkeren

> Parkeren in het Brussels Gewest anno 2018

> Het Gewest, de gemeenten en de eindgebruikers

> De rekeningen van parking.brussels