Het Gewest, de gemeenten en de gebruikers

 

Ten dienste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een geavanceerde studiedienst

Een belangrijke activiteit van het Parkeeragentschap wordt uitgeoefend door zijn dienst Studies & Planning, die drie medewerkers telt. Deze dienst stelt zijn deskundigheid ten dienste van de gemeenten en andere entiteiten bij de opmaak van de gemeentelijke parkeeractieplannen (GPAP) in het kader van de gewestelijke regelgeving. Deze dienst maakt ook analyses van parkeerprojecten op verzoek van, inzonderheid, de minister van Mobiliteit of van Brussel Mobiliteit. Hij werkt ook voortdurend de cartografische parkeergegevens bij die ter beschikking van de mobiliteitsactoren worden gesteld via het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium en zijn interactieve toepassing data.parking.brussels die toegankelijk is via de website van het Agentschap.

Het Parkeerobservatorium is het resultaat van een van de 11 specifieke opdrachten van het Agentschap krachtens de ordonnantie van 2009, meer bepaald het onderhoud van een gegevensbank voor de toepassing van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP) en de gemeentelijke parkeeractieplannen (GPAP). De totstandkoming en het onderhoud van deze voorlichtingsdienst worden verzekerd door de dienst Studies & Planning. Deze gegevens worden omgezet in een instrument dat toelaat alle parkeergegevens op gewestelijk niveau weer te geven, uit te wisselen, te downloaden en bij te werken. Dit instrument richt zich zowel tot professionelen (in hoofdzaak gemeenten) als tot particulieren.

In 2018 werd er voornamelijk gewerkt aan de ontwikkeling, het online brengen en de valorisatie van deze cartografische webportaal data.parking.brussels die toegankelijk is via de website van parking.brussels. Nog in 2018 werd parking.brussels opgenomen in het gewestelijk platform OpenDataStore. Dankzij deze webportaal kon het Parkeeragentschap zijn rol van referentiespeler vervullen in het domein van statistische gegevens in verband met parkeren in Brussel.

De functionaliteiten van data.parking.brussels werden beschreven in een vulgariserend artikel dat de dienst heeft geschreven. Het artikel is verschenen in de Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid (volume 52). Om deze reden is parking.brussels in 2018 ook toegetreden tot het gewestelijk platform OpenDataStore. In verband hiermee bestaat een niet te verwaarlozen deel van zijn opdracht erin voortdurend de gegevens bij te werken die bijvoorbeeld betrekking hebben op het parkeeraanbod langs de weg of het aantal fietsboxen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Dit is echter nog niet alles. In 2018 maakte de dienst Studies & Planning ook een indrukwekkende reeks analyses in de volgende domeinen.

 

Herinrichting van openbare ruimten

Op verzoek van de minister van Mobiliteit, van Brussel Mobiliteit, van de gemeenten of van andere diensten van het Parkeeragentschap hebben de deskundigen van parking.brussels parkeerstudies gemaakt in verband met de herinrichting van de openbare ruimte langs de Louizalaan, in de wijk Wet, langs de Neerstallesteenweg of binnen de perimeter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

 

Compensatie van parkeerplaatsen op de openbare weg

De schrapping van parkeerplaatsen op de openbare weg in het Brussels Gewest houdt onvermijdelijk in dat dit moet worden gecompenseerd door nieuwe parkeerplaatsen buiten de openbare weg te creëren. Zoals elk jaar heeft deze dienst dus de kennisgevingen van schrapping van parkeerplaatsen geregistreerd en gecompileerd die hij ontving van de gemeenten of van Brussel Mobiliteit; vervolgens heeft de dienst verschillende scenario's uitgewerkt om een stand van zaken op te maken van de berekeningswijze van deze compensaties. Dit werk, dat voortdurend evolueert, werd verricht in werkgroepen met Brussel Mobiliteit en de Brusselse gemeenten. Er werd een synthesenota opgesteld met betrekking tot deze denkoefening die vandaag nog niet is afgerond.

 

Fietsenstallingen

De dienst Studies & Planning heeft een stand van zaken opgemaakt wat betreft het thema "fietsenstallingen" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft in dat kader de uitdagingen en perspectieven van dit thema bestudeerd. Het resultaat van deze analyse moet in 2019 verschijnen in de katernen van het Kenniscentrum van de Mobiliteit.

 

Uitgevoerde opmetingen

De dienst ontvangt regelmatig verzoeken om specifieke analyses van de parkeersituatie in welbepaalde zones te maken; deze studies vormen een aanvulling van de gegevens waarover de dienst al beschikt of zijn daarvan een bijwerking. Aan de hand van die gegevens kan de dienst modellen opstellen voor bepaalde delen van een straat of per zone. In 2018 maakte de dienst een opmeting van de vraag of van de rotatie op de openbare weg in de wijken Wet (op vraag van Agora), Edith Cavell (op vraag van het studiebureau BRAT), Alsemberg (BRAT), Weststation (BRAT), Onthaalsquare (Agora) en in Elsene (BRAT).

 

Cartografie

Naast de hierboven genoemde studies, waarbij zijn deskundigheid op het vlak van cartografie onmisbaar blijkt, maakt de dienst ook gebruik van dit basisinstrument bij de uitvoering van een brede waaier van bijkomende opdrachten. In 2018 maakte de dienst een aantal kaarten ter illustratie van de wijzigingen van parkeerzones met als doel voor het regime dat het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing ( Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing wil de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het energieverbruik te beheersen. Op het vlak van parkeren betekent dit streven naar m... Naar de woordenlijst CLOSE BWLKE ) oplegt aan de bedrijven de gevolgen te visualiseren van de evolutie van de toegankelijkheidszones zoals die worden afgebakend in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) tussen 2015 en 2017.

 

Evaluatie van het autodelen

Daar het ook de toewijzing beheert van parkeerplaatsen die worden voorbehouden voor deelautovloten, krijgt het Parkeeragentschap van de Brusselse regering de opdracht de evolutie van dit fenomeen, "autodelen" genoemd, te observeren. Meer bepaald moet de dienst Studies & Planning van parking.brussels de gewestelijke spreiding van deze deelautovloten alsook de evolutie van vraag en aanbod verifiëren.  In 2017 stelde het Agentschap een eerste rapport op betreffende het jaar 2016; daaruit bleek dat het fenomeen bezig was aan een snelle opmars.  Het is de bedoeling om dit type rapporten jaarlijks op te stellen; momenteel wordt een rapport geschreven dat betrekking heeft op de jaren 2017 en 2018. Nu al wordt duidelijk dat de sector, die wordt verdeeld tussen "free floating" (wanneer het gehuurde voertuig vrij mag worden geparkeerd op de openbare weg binnen de toegelaten parkeerzones), autodelen in lusvorm (voertuig verbonden met een parkeerbasis) en autodelen via platform (een platform brengt de eigenaars van voertuigen en de occasionele gebruikers met elkaar in contact), sterk blijft groeien, ook al is hij nog verre van stabiel.

 

Slim parkeren

Beetje bij beetje zorgt parking.brussels ervoor dat onze hoofdstad aansluiting vindt bij de club van Europese steden die werken volgens het principe van slimme automobiliteit. Het komt erop aan een optimaal gebruik van de beschikbare nieuwe technologieën te ontwikkelen met als doel het aspect "parkeren" volledig op te nemen in een geïntegreerd mobiliteitsbeleid.

Het beheer van de gewestelijke parkings

Het gewest is eigenaar van verschillende parkings en wil het beheer daarvan optimaliseren. Enerzijds zijn er de zogenaamde "roterende" parkings, met een lokale bestemming, en anderzijds de Park & Rides (of P+R)[1] die bestemd zijn voor pendelaars en aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen, in de buurt van stations van het openbaar vervoer.

Roterende parkings

Eind 2018 waren er zes roterende parkings, die momenteel worden beheerd door de privésector: 2 Poorten, Hallepoort[2], Simonis, CCN, Wet en Spiegel.  In 2018 is de procedure gelanceerd met het oog op de overname door parking.brussels van het beheer van de parking Wet (gepland in 2019). Nog in 2018, in april, was er de opening van de parking Spiegel in Jette, waarvoor parking.brussels een erfpachtrecht heeft verkregen en waarvoor de concessieopdracht werd gegund aan de exploitant Apcoa. Het Parkeeragentschap maakte in 2018 ook een stand van zaken op betreffende de concessies van de gewestelijke parkings met als doel in 2019 een actieplan op te stellen.

 

Park & ride

Eind 2018 waren er zes Park & Rides, als gevolg van de sluiting van de P+R Coovi met het oog op de uitbreiding ervan: Erasmus[3], Herrmann-Debroux, Delta, Kraainem, Roodebeek en Stalle.

De organisatie van een kader voor de ontwikkeling en de exploitatie van deze parkings was in 2018 een prioriteit voor parking.brussels; in de loop van het jaar heeft het Agentschap gedaan wat nodig was om dit doel te verwezenlijken.

Zo werd in 2018 een nieuwe stap gezet met de overdracht door Brussel Mobiliteit van de promotieopdracht van werken voor de bouw van de parking Coovi aan het Parkeeragentschap. Het Agentschap kreeg de kans Brussel Mobiliteit te begeleiden bij de opvolging van de uitvoering van de opdracht gedurende het hele jaar 2018 en kon op die manier nieuwe expertise verwerven.

Volgend op de bouw van de parking Coovi heeft parking.brussels ook de dienstenopdracht gelanceerd voor de installatie van de uitrustingen voor exploitatie en beheer van de parking. De opdracht werd gegund aan Effia dat de parking diende uit te rusten met de kleuren van het Agentschap.

In de loop van het jaar heeft parking.brussels ook de P+R Kraainem, die 192 plaatsen telt, uitgerust en beheerd, vanaf 29 oktober 2018, met als doel die voor te behouden voor de pendelaars en omwonenden in overeenstemming met de exploitatievoorwaarden waaraan het Agentschap voorrang geeft.

Bovendien gunde het Agentschap een stockopdracht voor diensten aan Apcoa met het oog op de plaatsing van de uitrustingen en het beheer van de parkings voor een vlot beheer van deze P+R. Het gunde ook een stockopdracht voor werken aan Viabuild met het oog op de heraanleg van deze parkings.

 

Het delen van privéparkeerplaatsen met externe gebruikers. Het gaat zowel om tijdelijke ongebruikte parkeerplaatsen van winkels als van kantoren of zelfs van particulieren, al dan niet tijdens of bui... Naar de woordenlijst CLOSE Parksharing

Parksharing, een concept dat erin bestaat parkings te delen wanneer ze niet worden gebruikt volgens hun eerste functie (bv. parkings van kantoren of van supermarkten), is in volle ontwikkeling. Het is de bedoeling om het voor de omwonenden van deze parkings mogelijk te maken er 's avonds of tijdens het weekend te parkeren in ruil voor een vergoeding.

In 2018 heeft parking.brussels daartoe onderhandelingen aangeknoopt met meerdere private en institutionele spelers. Het Agentschap heeft zelfs een denkoefening op gang gebracht met als doel globale partnerschapsovereenkomsten te sluiten met bepaalde partners met het oog op het beheer van hun voorraad aan parkeerplaatsen. Parking.brussels heeft zich ook van de nodige middelen voorzien om deze sector te ontwikkelen door een specifieke opdracht te gunnen aan de combinatie van ondernemingen Indigo en B-Park voor de uitrusting en het beheer van deze gedeelde parkings in het geval waarin er een partnerschapsakkoord zou worden gesloten. Tegelijk heeft het Agentschap instrumenten ontwikkeld voor de afzonderlijke analyse van elk dossier: modellen van haalbaarheidsstudie, model van voorlopig businessplan, model van partnerschapsovereenkomst en communicatie-instrumenten.

 

Het parkeergeleidingssysteem

Het systeem van Dit systeem bestaat uit vaste of elektronische signalisatieborden op de weg die de richting aanduiden naar de openbare parkings in de buurt. In sommige gevallen tonen de elektronische borden ook in re... Naar de woordenlijst CLOSE parkeergeleiding door middel van dynamische informatieborden, dat het verkeer van de parcours naar een vijftiental openbare parkings binnen de vijfhoek leidt (goed voor meer dan 7.000 plaatsen), is eind 2017 in gebruik genomen en is een waardevol instrument voor autobestuurders die een parkeerplaats zoeken. Naast het onderhoud en de reparaties van deze 50 borden die parking.brussels heeft opgesteld, werden er in 2018 verschillende initiatieven genomen om dit efficiënte systeem verder uit te bouwen.

Zo heeft het Parkeeragentschap niet enkel de tweede studiefase voltooid voor de parkeergeleiding van deze parkings tussen de Ring en de Vijfhoek, maar heeft het ook de nodige stappen gezet om de borden voor parkeergeleiding op te nemen in de gewestelijke Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app Fix My Street. Deze bijzonder populaire app, waarmee Brusselaars problemen van schade aan de weg of van defecte signalisatie kunnen melden, liet immers niet toe om defecten aan deze borden te melden. Het Agentschap heeft ook een denkoefening op gang gebracht betreffende de mogelijkheden om op deze borden bijkomende informatie te tonen.

Voorts heeft het Agentschap gewerkt aan de verbetering van zijn app parking.brussels en aan de mogelijkheid om er een module aan toe te voegen om de zones te identificeren waar parkeren langs de weg is toegestaan, naar het voorbeeld van het model van het Parkeerobservatorium en van zijn app data.parking.brussels.

Tot slot lanceerde het Agentschap op dezelfde app een project tot realtime integratie van de parkeergegevens van de plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met beperkte mobiliteit, in het kader van het Europees proefproject bIoTope, dat volgens de planning in 2019 zal worden afgerond.

 

Fietsenstallingen

In het domein van "slim parkeren" vereist de welgekomen ontwikkeling van het fietsen als dagelijks vervoermiddel een versnelling van de initiatieven die worden genomen om het beveiligd parkeren van fietsen te bevorderen.

In 2018 heeft parking.brussels grote inspanningen geleverd op het vlak van de aanleg van grote fietsparkings in de metrostations Beurs en De Brouckère.

Ook de installatie van 27 beveiligde fietsboxen (15 waarvan het Agentschap de eigenaar is en 12 in het kader van een partnerschap met de gemeenten) kon concreet worden uitgewerkt. Er werd ook een eerste box voor cargofietsen geplaatst op het grondgebied van de gemeente Jette in het kader van een test.

In dezelfde logica heeft parking.brussels ook fietslokalen in gebruik genomen voor buurtbewoners in Elsene en Vorst; bovendien werd in het kader van het duurzaam wijkcontract Pogge - Houffalizeplein een project van fietsparking gelanceerd.

In de metrostations Kraainem, Koning Boudewijn en Bizet werden drie Bike & Ride-depots geïnstalleerd.

Tot slot verheugt parking.brussels zich erover dat de gemeenten Evere, Berchem en Ganshoren zijn toegetreden tot het platform Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking .

 

Rationalisering en efficiëntie

De klantendienst van parking.brussels streeft ernaar de controle op het parkeren steeds efficiënter te laten verlopen, over de gemeentegrenzen heen.

Bovengemeentelijke logica

Aldus werden er in 2018 controlesectoren gereorganiseerd volgens een bovengemeentelijke logica, meer bepaald in de aangrenzende zones van Anderlecht en Molenbeek waar de wijken Scheut en Heyvaert voortaan door dezelfde teams worden gecontroleerd.  In dezelfde logica werden er ook cellen gehergroepeerd tussen Molenbeek en Jette.

Scancars

Nog in 2018 werden de eerste stappen gezet met als doel het Parkeeragentschap uit te rusten met scancars; dit heeft geleid tot de gunning van een eerste opdracht voor een voertuig dat in 2019 zal worden geleverd.

Dienstverlening aan de gemeenten

Terwijl het gewestelijk project met het oog op de harmonisatie van de parkeerregels op het niveau van de 19 gemeenten wordt voortgezet sinds de oprichting van parking.brussels vijf jaar geleden, blijven de gemeenten baas over het parkeerbeleid op hun grondgebied. Ze kunnen aan het Parkeeragentschap vragen hen te helpen bij het uitwerken en toepassen van dit beleid. parking.brussels wil tot hun dienst staan en nauw met hen samenwerken, ongeacht of de betrokken gemeenten hun parkeerbeheer al dan niet reeds hebben overgedragen aan het Agentschap.

Uitbesteding van het parkeerbeheer

Artikel 44 van de ordonnantie van 2009 biedt de gemeenten de keuze om zelf in te staan voor het parkeerbeheer of dit toe te vertrouwen aan parking.brussels. Eind 2018 hadden zeven gemeenten (Berchem, Molenbeek, Ganshoren, Vorst, Anderlecht, Jette en Evere) hun parkeerbeheer overgedragen aan het Agentschap en liepen er onderhandelingen met de gemeente Elsene opdat zij deze opdracht vanaf 1 april 2019 zou toevertrouwen aan het Agentschap. Er zijn ook inleidende onderhandelingen aangeknoopt met Schaarbeek, Koekelberg, Sint-Gillis en Sint-Joost opdat zij het voorbeeld van de andere gemeenten in 2020 zouden volgen.

Met als doel het lokale karakter van de dienstverlening voor de bevolking te versterken moet het Agentschap lokale antennes oprichten, daar de delegatie van het parkeerbeheer ook en vooral ten goede moet komen aan de bewoners van de gemeenten die zich hebben aangesloten bij parking.brussels. Het Agentschap organiseert dus een gedecentraliseerde klantendienst die dicht bij de inwoners staat, in overleg met de gemeenten die onlangs zijn toegetreden. Eind 2017 werd de antenne van Jette in de Léon Théodorstraat ingericht met als doel zijn werking te starten vanaf 1 januari 2018, i.e. de officiële datum van het begin van het partnerschap tussen de gemeente en parking.brussels. In Evere, dat op 1 juni 2018 is toegetreden tot het Agentschap, werd een permanentie ingericht in het gemeentehuis.

In deze context hebben de dienst Studies & Planning en de dienst On street samengewerkt om de hierna beschreven projecten naar behoren uit te voeren ten voordele van de gemeenten.

GPAP

De dienst Studies & Planning verheugde zich in 2018 over de definitieve opmaak van de gemeentelijke parkeeractieplannen (GPAP[4]) van de gemeenten Ganshoren en Evere alsook over het ontwerp van GPAP van de gemeente Molenbeek; deze drie documenten werden opgesteld door de dienst en werden door de Brusselse regering goedgekeurd. De dienst werkte ook mee aan de opmaak van het definitieve GPAP van de gemeenten Oudergem, Elsene, Jette, Sint-Gillis, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde. In Ganshoren en Berchem werd het gemeentelijk parkeerreglement (respectievelijk van 18/12/2014 en 19/12/2013) vervangen door een nieuw reglement (op 01/01/2018 voor Ganshoren en op 01/03/2018 voor Berchem) in overeenstemming met de bepalingen van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) .

Er werden ook aanpassingen van de parkeerzones aangebracht in de volgende gemeenten:

  • Ganshoren (uitbreiding van de blauwe zone)
  • Berchem (inrichting van nieuwe leveringszones)
  • Jette (uitbreiding van de blauwe zone, delen van de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone werden overgeheveld naar de Betalende parkeerzone in de buurt van drukbezochte lokale en kleine handelscentra. Naar de woordenlijst CLOSE oranje zone en creatie van een Shop&Go-zone met gratis parkeren gedurende maximaal 15 minuten)
  • Molenbeek (uitbreiding van de controle tot 21.00 uur in de Maritieme Wijk en creatie van twee nieuwe leveringszones langs de Gentsesteenweg)
  • Elsene (creatie van de eerste zone met beperkte toegang – ZBT - van het gewest vanaf 7 juli 2018 langs de Elsensesteenweg; de eerste vaststellingen van overlast werden opgemaakt door parking.brussels en werden doorgestuurd naar de gemeente die vervolgens kan beslissen om een gemeentelijke administratieve sanctie - GAS op te leggen).

 

Haalbaarheid van parkings

Ze hebben ook de opportuniteit en de haalbaarheid bestudeerd van de bouw van een parking buiten de openbare weg in de perimeter van de Alsembergsesteenweg, ter hoogte van het Jean Vander Elstplein te Ukkel, en zijn begonnen met de analyse voor de bouw van een parking op het Albert Schweitzerplein in Berchem.

 

Gedeeld gebruik van parkings

Een andere invalshoek van analyse is de mogelijkheid om het gebruik van al bestaande parkings gemeenschappelijk te maken. In 2018 waren drie parkings al het voorwerp van een dergelijke analyse: de parking van de Lakense Haard langs de Dikkebeuklaan, drie parkings van de ziekenhuisgroep Chirec en de parking aan de Jean-Baptiste Decocklaan dichtbij het Weststation.

 

Cartografie

Er werden kaarten vervaardigd ter illustratie van de wijzigingen van parkeerzones, met als doel ze op te nemen in folders die de omwonenden van een bepaalde zone informeren over de wijzigingen die binnen de perimeter van de zone zijn doorgevoerd.

 

Gemeentelijke administratieve sancties

In 2018 begon parking.brussels op steeds concretere wijze na te denken over de mogelijkheid om de gemeentelijke overheden te helpen om daden van overlast inzake parkeren op te sporen en te bestraffen. Het ging erom de stewards van het Agentschap op te leiden en hun controletablets (PDA) op zodanige wijze te configureren dat zij deze rol van hulppersoneel van de gemeentelijke ambtenaren die bevoegd zijn om dergelijke handelingen van overlast te bestraffen efficiënt kunnen vervullen, in het geval waarin de gemeenten daarvoor vragende partij zouden zijn. Daartoe hebben meerdere stewards een opleiding gevolgd en halverwege het jaar 2018 werd een eerste experiment gelanceerd in de nieuwe verkeersluwe zone van de Elsensesteenweg.

 

Twee softwareprogramma's voor de gemeenten

Ook in 2018 verstrekte het Agentschap aan de gemeenten die dat wensten gratis de door Be-Mobile ontwikkelde software om vrijstellingskaarten aan te maken. We herinneren eraan dat het Parkeeragentschap twee softwareprogramma's heeft aangekocht, het ene voor het beheer van de vrijstellingskaarten, een tweede voor het beheer van de parkeercontrole langs de openbare weg, met inbegrip van de invordering van de retributies, alsook controleterminals.

Be-Mobile, de software die Mobile For (nu Be-Mobile) heeft ontwikkeld, is van het type SAP en is bijgevolg toegankelijk van op eender welke pc met internetverbinding. Concreet wordt ze gebruikt voor het beheer van de aanvragen, de betalingen, de informatiebrieven, de verwerking van de gegevens van het rijksregister en de DIV. Het geautomatiseerd beheer vermindert het risico op fouten, bijvoorbeeld bij de toewijzing van een Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector op basis van de woonplaats van de aanvrager. Die voordelen moeten op termijn bijdragen tot een gevoelige vermindering van de werklast, zodat er energie vrijkomt voor andere uitdagingen. Met Be-Mobile kan men ook statistieken genereren. Naast de door het Agentschap beheerde gemeenten maakten in 2018 nog vijf andere gemeenten gebruik van de software Be-Mobile: Oudergem, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Brussel-Stad en Evere. In 2018 beheerde Be-Mobile meer dan 106.000 vrijstellingskaarten binnen het Agentschap.

City Control, de software van Sigmax, wordt gebruikt voor het beheer van de parkeercontrole op de openbare weg en om de retributies te innen via de tablets voor controle en gegevensinvoer van het type PDA waarmee de stewards van parking.brussels werken. Deze software is compatibel met Be-Mobile. Het programma beperkt de kosten en installatietermijnen van de technische infrastructuur (server, netwerk...) Het maakt het beheer mogelijk van alle soorten zones en parkeertarieven die in het GPBP worden beschreven, dringt het aantal controlefouten sterk terug, vereenvoudigt het inningsproces en de klantenbehandeling en biedt tools om de resultaten te analyseren en het toegepaste parkeerbeleid te evalueren. De gemeenten waar deze software in 2018 al werd gebruikt, zijn Oudergem, Berchem, Vorst, Ganshoren, Molenbeek, Anderlecht, Brussel-Stad en Sint-Gillis.

 

Beheer van de gewestelijke kaarten

Het Parkeeragentschap bezorgt en beheert de zogenaamde gewestelijke vrijstellingskaarten, die ofwel gelden voor het hele grondgebied van het gewest, ofwel voor sectoren van verschillende gemeenten. Kortom, het controleert het hele proces. De implementatie van de gewestelijke vrijstellingskaarten is een belangrijk project van het Agentschap waarmee het naar buiten kan treden als de bevoorrechte partner van zowel de gemeenten als de operatoren bij de uitwerking van het gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP). In 2018 was er een primeur in dit domein: elektriciteitsleverancier Sibelga heeft voor elk van zijn 366 interventievoertuigen een gewestelijke Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart verworven en verkoos deze oplossing dus boven de betaling van dagelijkse retributies. De komende jaren zouden alle operatoren die werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit voorbeeld moeten volgen. Vanaf 2017 hadden de wijzigingsbesluiten van oktober 2016 een aanzienlijke impact op het aantal en de verspreiding van zowel de gewestelijke als de gemeentelijke vrijstellingskaarten. Deze ontwikkeling zette zich door in 2018.

  • Parkeerkaart voor verleners van dringende medische zorgen. Bestemd voor medische beroepsbeoefenaars die over een RIZIV-nummer beschikken en huisbezoeken afleggen.
  • Parkeerkaart voor verleners van niet-dringende medische zorgen. Bestemd voor sommige paramedische beroepen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de GGC en de VGC.
  • Parkeerkaart voor autodelen. Het Agentschap werkt samen met erkende autodeelbedrijven.
  • Parkeerkaart voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven. Bestemd voor leerkrachten en kinderverzorgers die werken in instellingen in de verschillende gemeenten.
  • Beroepsinterventiekaart. Vooral bestemd voor concessiehouders en beroepen die dringende interventies moeten uitvoeren (bijvoorbeeld een dak herstellen, een loodgietersklus enz.)

 

Beheer van de gemeentelijke kaarten en de parkeerretributies

parking.brussels beheert sinds december 2014 het parkeren in verschillende Brusselse gemeenten. In 2018 heeft het Agentschap zijn expansie voortgezet: Jette op 1 januari en Evere op 1 juni sloten zich aan bij de vijf gemeenten die hun parkeerbeheer als eersten toevertrouwden aan het Gewestelijk Parkeeragentschap, i.e. Berchem, Molenbeek, Ganshoren, Anderlecht en Vorst. Evere blijft echter bevoegd om de vrijstellingskaarten inzake parkeren op haar grondgebied te beheren.

Met uitzondering van deze laatste gemeente is het dus het Parkeeragentschap dat de vrijstellingskaarten aflevert die in de gemeenten toepasselijk zijn; het Agentschap organiseert ook de controle op het parkeren, staat in voor de uitrusting van de betrokken wegen (meer bepaald met parkeermeters) en int de door de automobilisten verschuldigde retributies. De ontvangsten, verminderd met de exploitatiekosten, worden vervolgens voor 85% terugbetaald aan de gemeenten. Het saldo van 15% is de vergoeding waarop parking.brussels recht heeft.

 

Invorderingspercentage

De boekhoudkundige gegevens, die worden vastgelegd in de jaarlijkse balans van parking.brussels, laten niet toe verslag uit te brengen over een fenomeen dat eigen is aan de activiteiten van het Parkeeragentschap, i.e. de invorderingen. Het gaat om het innen van de retributies nadat de wettelijke termijn voor betaling is verstreken. Wanneer een particulier een Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie niet betaalt binnen de hem toegewezen termijn, wordt een administratieve procedure gelanceerd die bestaat uit een aantal stappen (klacht, analyse van de klacht, eventuele annulering, organisatie van de gespreide betaling, behandeling van dossiers in rechte ...) die kunnen gaan tot het inschakelen van een deurwaarder. De termijn tussen de kennisgeving van een retributie en de inning ervan kan dus meerdere jaren bedragen (tot drie jaar). Het invorderingspercentage van niet ontvangen retributies evolueert dus met de tijd: terwijl dit percentage voor het jaar 2016 in een welbepaalde gemeente 60% kan bedragen na één jaar, kan het na twee jaar 65% en na drie jaar 75% bedragen. Deze invordering wordt geboekt bij de ontvangsten van het jaar van inning, ook al heeft ze betrekking op een retributie die al drie jaar is verschuldigd.

 

Gemeentelijke administratieve sancties

In 2018 begon parking.brussels op steeds concretere wijze na te denken over de mogelijkheid om de gemeentelijke overheden te helpen om daden van overlast inzake parkeren op te sporen en te bestraffen. Het ging erom de stewards van het Agentschap op te leiden en hun controletablets (PDA) op zodanige wijze te configureren dat zij deze rol van hulppersoneel van de gemeentelijke ambtenaren die bevoegd zijn om dergelijke handelingen van overlast te bestraffen efficiënt kunnen vervullen, in het geval waarin de gemeenten daarvoor vragende partij zouden zijn. Daartoe hebben meerdere stewards een opleiding gevolg en halverwege het jaar 2018 werd een eerste experiment gelanceerd in de nieuwe verkeersluwe zone van de Elsensesteenweg.

Ten dienste van de Brusselaars

De relaties die de Brusselse automobilisten onderhouden met hun Gewestelijk Parkeeragentschap zijn niet altijd even idyllisch en het past om hen er zoveel mogelijk op te wijzen dat het Parkeeragentschap zijn plaats heeft ingenomen in het gewestelijk mobiliteitsbeleid ten voordele van hun mobiliteit en hun levenskwaliteit in hun gewest en in de wijk waar ze wonen.

Sectorisering

Naast het feit dat de verdeling van het gemeentelijk grondgebied in parkeerzones met vrijstelling voor de bewoners in de eerste plaats tot doel heeft het voor de Brusselaars gemakkelijker te maken om in hun eigen wijk te parkeren, willen we onderstrepen dat de ontwikkeling van het netwerk en van de parkeersectoren op termijn tot doel heeft het leven voor hen gemakkelijker te maken.

Als gevolg van de indeling in sectoren heeft elke bewoner die beschikt over een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart een Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector van 150 hectare rondom zijn woning. Doel is om een antwoord te bieden op de problemen in verband met de gemeentegrenzen die het parkeren ingewikkelder maken en het leven van de buurtbewoners er niet altijd eenvoudiger op maken, omdat zij de eerste slachtoffers zijn van dit "randeffect".

De gewestelijke ordonnantie bepaalt dat een gemeente mag kiezen om het systeem met vaste sectoren, die gelijklopen met de gemeentegrenzen, te behouden. Alle vaste sectoren zijn 150 hectare groot. In dat geval genieten de automobilisten niet van de correctie die er zou komen met een sectorindeling met deelsectoren. De toekenning van de sector voor de parkeerkaart gebeurt op basis van de woonplaats van de bewoner (of de maatschappelijke zetel van het bedrijf).

Elke sector bestaat uit vier deelsectoren. Begunstigden hebben automatisch het recht om te parkeren in de Parkeerperimeter dat deel uitmaakt van een parkeersector. Een sector is een gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. E... Naar de woordenlijst CLOSE deelsector van hun woning + drie andere deelsectoren waarvan er twee moeten grenzen aan de deelsector waar ze wonen. Opgelet: een deelsector die in zijn geheel op het grondgebied van een andere gemeente ligt kan geen deel uitmaken van de toegewezen sector. Steeds mogen de automobilisten parkeren aan beide kanten van de straten die de sector afbakenen. In 2018 hebben Jette en Ganshoren een dergelijk netwerk van deelsectoren gecreëerd om het comfort van hun bewoners te vergroten.

Communicatie

Om de contacten met de bevolking te bevorderen heeft parking.brussels lokale antennes in de gemeenten waarvan ze het parkeren beheert, naast zijn klantendienst op de hoofdzetel. Ter gelegenheid van de toetreding van de gemeente tot parking.brussels werd een nieuwe antenne gecreëerd in Jette, terwijl in het gemeentehuis van Evere een permanentie werd ingericht voor de opvolging van de dossiers, los van de afgifte van de vrijstellingskaarten waarvoor deze gemeente bevoegd blijft. Voorts heeft parking.brussels zijn website in 2018 volledig vernieuwd zodat het publiek alle nuttige informatie betreffende zijn gemeente kan vinden. Deze website, waaraan nog steeds wordt gewerkt, zou het in 2019 mogelijk moeten maken om alle formaliteiten met het oog op de verwerving van een vrijstellingskaart online te vervullen, door in te loggen op Irisbox.


[1] Parking.brussels verkiest resoluut deze term om te verwijzen naar dit type parkings, veeleer dan de begrippen "ontradingsparkings", "transitparkings" of "pendelparkings". Het Agentschap dient deze parkings aan het publiek voor te stellen als positieve alternatieven en dus niet als obstakels voor de mobiliteit van de mensen.

[2] Voor de parking Hallepoort, die deels eigendom is van de Stad Brussel (70%) en deels van het gewest, worden de netto ontvangsten geïnd door de Stad die vervolgens het deel voor het gewest uitkeert aan het Agentschap.

[3] De parking Erasmus wordt beheerd door een privébedrijf (Indigo) waar al een concessie aan was verleend voordat parking.brussels was opgericht. Van de 670 plaatsen in Erasmus zijn er 100 voorbehouden voor P+R.

[4] De GPAP (gemeentelijke parkeeractieplannen) zijn verplicht en vormen de omzetting van de hoofdlijnen van het GPBP op het niveau van de gemeenten. Ze omvatten drie delen: de stand van zaken, het actieplan en de synthese. De stand van zaken maakt de diagnose van de parkeersituatie op het gemeentelijk grondgebied (aantal parkeerplaatsen, hun ligging en spreiding, de gereglementeerde en niet-gereglementeerde parkeerplaatsen). Er wordt ook een balans gemaakt van het gemeentelijk parkeerbeleid: de toegekende vrijstellingskaarten, de voorwaarden inzake het beheer van de controle en de invordering, een financiële balans. Het actieplan stelt alle maatregelen voor die de gemeente op middellange termijn wil toepassen op haar grondgebied. Het beschrijft meer bepaald de manier waarop ze de doelstellingen wil bereiken die de gewestelijke regelgeving oplegt (vermindering van het aantal niet-gereglementeerde en niet-gereserveerde plaatsen, aantal plaatsen voorbehouden voor fietsen, vrachtwagens, motorfietsen enzovoort). Het derde deel, de samenvatting, vermeldt beknopt de acties met een uitvoeringsplanning. In feite is de samenvatting een soort van bestek, een "boordtabel".