Nieuwe beheersovereenkomst voor parking.brussels: een parkeerbeleid in dienst van mobiliteit

13 juli 2022
Deel deze pagina: 

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt en het Brussels Gewestelijk Parkeeragentschap plaatsten dinsdag hun handtekening onder de nieuwe beheersovereenkomst, met daarin de doelstellingen die het Gewest heeft vastgelegd voor parking.brussels voor de periode 2022-2026. Het Agentschap werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur Ahmed Medhoune, vicevoorzitter Sebastian Vanderlinden, en directeur-generaal Eric Dubois en adjunct-directeur-generaal Denis Lievens.

 

 • In het verlengde van Good Move

Deze overeenkomst volgt de beheersovereenkomst 2016-2021 op die werd opgesteld bij de oprichting van parking.brussels. De geest ervan verschilt met name door het feit dat het Agentschap nu een stadium van rijpheid heeft bereikt waardoor het zijn acties kan verfijnen en consolideren, in overeenstemming met het Gewestelijk Plan Good Move. De overeenkomst stelt dus het operationele kader vast voor de uitvoering van het gewestelijk parkeerbeleid door parking.brussels, dat wordt versterkt als hefboom van een globaal mobiliteitsbeleid, in aanvulling op de acties inzake openbaar vervoer en infrastructuur. In de praktijk zet ze de opdrachten en doelstellingen van het Agentschap uiteen, en ook de taken die deze laatste moet uitvoeren om de doelstellingen te verwezenlijken. Ze voorziet ook in een evaluatie van de prestaties van parking.brussels en in de modaliteiten van het toezicht op de uitvoering van de doelstellingen.

 

 • In overeenstemming met het Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing wil de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het energieverbruik te beheersen. Op het vlak van parkeren betekent dit streven naar m... Naar de woordenlijst CLOSE BWLKE

In de komende jaren bestaat de politieke wil er met name in het verwerven van nieuwe mobiliteitsgewoonten aan te moedigen, dit met name om de Brusselse luchtkwaliteit te verbeteren overeenkomstig de doelstellingen van het Brusselse wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE). Ook wordt gestreefd naar de ontwikkeling van parkeergelegenheid buiten de straat en van P+R-parkeren om openbare ruimte vrij te maken, met name door de ongebruikte parkings van openbare en particuliere ondernemingen te activeren via partnerschappen en door gemeenten aan te moedigen om te zorgen voor een nieuw evenwicht in de parkeertarieven. Zo wordt parkeren buiten de straat competitief met parkeren op straat. Ten slotte wil de overeenkomst de groei van het fietsen als alternatief voor de auto ondersteunen: het Gewest wil tegen 2024 de fietscirculatie verdubbelen en ervoor zorgen dat het fietsen tegen 2030 10% van alle verplaatsingen in het Brussels Gewest vertegenwoordigt en 15% van alle korte verplaatsingen.

 

 • Kwaliteit en geest van dienstbaarheid

De overeenkomst onderstreept het belang voor parking.brussels om in de eerste plaats klantgericht te zijn ten aanzien van alle gebruikers van het Agentschap, dus zowel particulieren als gemeenten, ongeacht of deze laatsten het parkeerbeheer op hun grondgebied al dan niet overdragen.

Zo moet bijvoorbeeld, aangaande de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers, elke bezwaarschrift binnen 24 uur worden geregistreerd en het voorwerp zijn van een ontvangstbevestiging, en moet hij binnen drie dagen worden opgelost. Wat betreft de telefonische oproepen van gebruikers in verband met vragen en geschillen, moet het antwoordpercentage ten minste 95% bedragen en de wachttijd ten hoogste 3 minuten. Ook zullen regelmatig tevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening na te gaan.

Wat betreft de gemeenten: deze moeten alle aandacht krijgen van het Agentschap, dat een vertrouwenspartner moet zijn voor elk van de 19 Brusselse gemeenten.

Van het Agentschap wordt ook verwacht dat het zich actief inzet voor een beleid van gelijke kansen en gendergelijkheid, zowel inzake werkgelegenheid als inzake de toegang van het publiek tot zijn diensten.

 

 • Technologische ontwikkelingen en prestatie-indicatoren

De beheersovereenkomst legt de nadruk op innovatie, onder meer in het gebruik van technologie, om het Agentschap in staat te stellen een state-of-the-art parkeerbeleid te voeren en de ervaring voor de gebruikers te faciliteren. Het Agentschap wordt ook opgeroepen om zijn visie te ontwikkelen inzake dienstverlening op het vlak van mobiliteit & technologische tools om de integratie mogelijk te maken in een MaaS-aanpak (Mobility as a Service).

 

 • Vier assen

De opdrachten van parking.brussels zijn georganiseerd op vier assen:

 1. Beheer en controle van het parkeren op straat: De nieuwe beheersovereenkomst beoogt de effectieve en efficiënte implementatie van een eengemaakt en coherent parkeerbeleid in het hele gewest, via een betrouwbaar en performant proces van controle op en inning van het straatparkeren. De verbetering van de kwaliteit van de parkeercontrole gaat bijvoorbeeld vergezeld van een kernprestatie-indicator die voorziet in ten minste een halvering van het aantal parkeerretributies die werden geannuleerd omdat ze ongeldig werden afgegeven. Deze doelstelling bestaat in het consolideren en verbeteren van de kwaliteit van de tools en de processen van het Agentschap en in het faciliteren van de integratie van de controle- en inningsopdrachten op de openbare weg van gemeenten die erom vragen, om tegen 2026 zoveel mogelijk gemeenten ervan te overtuigen om hun parkeerbeheer over te dragen aan parking.brussels.
  Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan personen met een handicap: het Agentschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de problemen verbonden met het controleren van deze groep op te lossen tegen eind 2022, in samenwerking met het Gewest.
   
 2. De ontwikkeling van het parkeren buiten de straat, waarbij het Agentschap zich ten doel stelt om tegen 2026 20.000 parkeerplaatsen buiten de straat ter beschikking te stellen van automobilisten, vooral door het valoriseren van bestaande ruimten, en vooral ten behoeve van de plaatselijke bewoners, om het verminderen van het parkeren op straat te faciliteren. Tot 2026 wordt ook een geleidelijk stijging verwacht van de bezettingsgraad van de bestaande P+R's. De bouw van P+R Stalle in Ukkel is bevestigd en een project voor de realisatie van een mobiliteitshub in het kader van het Richtplan van Aanleg Herrmann-Debroux (RPA) zal tegen oktober 2022 op tafel liggen.
   
 3. De ontwikkeling van parkeerfaciliteiten voor alle vervoerswijzen die een alternatief vormen voor de auto, waarbij voorrang wordt gegeven aan beveiligd fietsparkeren.  De overeenkomst voorziet in de aanleg van 10.000 beveiligde parkeerplaatsen en 10.000 parkeerplaatsen voor kort parkeren (type aanleunbeugels) voor fietsen. Wat betreft de gedeelde micromobiliteit (fietsen, steppen), zal het Agentschap zijn expertise ter beschikking stellen van de gemeenten in het kader van het in kaart brengen of de implementatie van dropzones. Bovendien wordt van het Agentschap verwacht dat het zijn steun verleent aan de creatie van een internationaal busstation.
   
 4. Onderzoek en analyse: de ontwikkeling van gegevens en ondersteuning van de planning, zowel voor het Gewest als voor de gemeenten, met name via het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium , waarvan de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn via de website parking.brussels.

 

Elke Van den Brandt

“In het verlengde van ons mobiliteitsplan Good Move zal de nieuwe beheersovereenkomst van parking.brussels het mogelijk maken om het parkeerbeleid echt ten dienste te stellen van de mobiliteit in ons Gewest. Door de ontwikkeling van 20.000 aantrekkelijke parkeerplaatsen in de wijken voor buurtbewoners en aan de ingang van de stad voor pendelaars, zal parking.brussels een belangrijke hefboom zijn voor het reclaimen van de openbare ruimte. Dit door de ontwikkeling van parkeergelegenheid voor alle gebruikers: 10.000 beveiligde fietsparkings en 10.000 fietsparkeerplaatsen voor de korte termijn (zoals rekken). Door de gemeenten en het Gewest te steunen bij de aanleg van dropzones voor steps en een internationaal busstation, levert parking.brussels bovendien een essentiële bijdrage tot de vervoerskeuze van de Brusselaars. Samen met de MIVB en Brussel Mobiliteit werken we eraan om ons Gewest aantrekkelijk, vlot en intermodaal te maken. Een wijk met een kwaliteitsvolle openbare ruimte, mooie pleinen, brede voetpaden, eigen beddingen voor de bussen, bomen, speelpleinen, terrasjes ... Allemaal samen op weg naar een echte stad op een menselijke schaal."