Zone B van de Elsensesteenweg

In zone B bevinden zich de volgende straten:

 • de Koninklijke-Prinsstraat, tussen Keyenveldstraat en Elsense Steenweg
 • de Sint-Bonifaasstraat, tussen de Francartstraat en de Ernest Solvaystraat
 • de Francartstraat, tussen de Sint-Bonifaasstraat en de Waversesteenweg
 • de Ernest Solvaystraat

De toegang tot zone B is van maandag tot zondag van 7.00 tot 19.00 uur verboden voor elke bestuurder.

De personen van de Koninklijke-Prinsstraat met een toelating voor de zone B krijgen ook toegang tot de zone A. Deze vrijstelling geldt voor de bewoners, handelaars, automobilisten met een parking in deze straat en bedrijven met leveringsdiensten als hoofdactiviteit.

Vrijstellingen voor zone B met beperkte toegang

Permanent en zonder toelatingsbewijs

 • Fietsers
 • De voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van zone B en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis in zone B.
 • De prioritaire voertuigen, zoals bedoeld in artikel 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
 • De voertuigen van de krijgsmacht.

Permanent, na ontvangst van een toelatingsbewijs

 • De bewoners van de betrokken straten na de voorlegging van een bewijs betreffende hun woonplaats; het aantal toelatingsbewijzen is beperkt tot twee per huishouden.
 • De bestuurders van een voertuig van wie de garage of de privéparkeerplaats in zone B is gelegen en die enkel toegankelijk is door deze zone te doorkruisen, op vertoon van het verkrijgen van een machtiging die pas kan worden gegeven na voorlegging van het bewijs van eigendom of huur. De toegang kan worden aangevraagd voor maximum drie voertuigen per parkeerplaats.
 • De handelaars en de personen die werken in de vestigingen in de desbetreffende straten en die niet over een parking of garage in de zone beschikken, op voorwaarde dat ze een bewijs van de locatie van de handelszaak/het bedrijf kunnen voorleggen. Het aantal toelatingsbewijzen is beperkt tot 2 per handelszaak/bedrijf.
 • De voertuigen die worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging, die beschikken over een RIZIV-code en waarvan de bestuurders aan het werk zijn in zone B.
 • De voertuigen van personen met een handicap die niet gedomicilieerd zijn in zone B, die zich niet anders dan met een auto kunnen verplaatsen en die zich regelmatig moeten begeven naar een inrichting in zone A, op vertoon van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van de wegcode, of een daarmee gelijkgesteld document bedoeld in artikel 27.4.1 van de wegcode, evenals een bewijs van het regelmatige en terugkerende bezoek aan de inrichting in de zone.
 • De voertuigen die zijn aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap, waarvoor het bewijs van het regelmatige vervoer van een persoon die houder is van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van de wegcode of van een daarmee gelijkgesteld document zoals bedoeld in artikel 27.4.1 van de wegcode wordt voorgelegd, die in zone B wonen of regelmatig en terugkerend een inrichting in zone B bezoeken.
 • De voertuigen van openbare of privébedrijven die worden ingezet voor postdienstopdrachten of die een opdracht uitvoeren in zone B.
 • De voertuigen die worden gebruikt voor het leveren van maaltijden in zone B.
 • De voertuigen die worden gebruikt om goederen te leveren bij apotheken in zone B.
 • De voertuigen van de openbare diensten en/of hun onderaannemers die regelmatig of in geval van dringendheid tussenkomen in zone B.
 • De voertuigen die worden beheerd door verenigingen of firma's die door Brussel Mobiliteit worden erkend in het kader van een gebruikssysteem voor voertuigen, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen.
 • De voertuigen van handelsondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel zich in zone B bevindt en leveringen de hoofdactiviteit vormen, voor zover ze daartoe een toelatingsbewijs verkrijgen.

Tijdelijk in de desbetreffende zone, na aflevering van een toelatingsbewijs

 • De voertuigen die moeten laden of lossen in zone B, mogen dit van maandag tot zaterdag tussen 7u en 11u doen.
 • De taxi's die een welbepaalde bestemming in zone B hebben om mensen te laten in- of uitstappen.
 • De  klanten van een parking of van een carwash in zone B op vertoon van een bewijs dat ze het bedrijf hebben bezocht.
 • De voertuigen die tijdens begrafenisrituelen worden gebruikt om overleden mensen tussen de plaats van de begrafenisplechtigheid en de begraaf- of de crematieplaats te vervoeren.
 • De voertuigen die worden gebruikt in het kader van een door het gemeentelijk college toegelaten evenement in zone B.
 • De voertuigen van de verhuisfirma's die aan het werk zijn in zone B.
 • De voertuigen die bestemd zijn voor het uitvoeren van werken in zone B.
 • De voertuigen die andere voertuigen moeten takelen en een opdracht uitvoeren in zone B.

De gevallen die hiervoor niet worden vermeld maar waarvoor een toelatingsbewijs tot zone B dient te worden verkregen, dienen het voorwerp uit te maken van een specifieke goedkeuring door de burgemeester van de gemeente.

 

Hoe toelating bekomen?

Via het formulier op Irisbox

Geldigheid van de toelating

De permanente en voorlopige toelatingen zijn beperkt.