Missies

Laatst gewijzigd: 
19 september 2018
19
gemeentereglementen
1
gewestelijk agentschap
11
missies

Elf specifieke opdrachten

Het Parkeeragentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen.

 • Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP)
 • Het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren
 • De uitvoeringsmaatregelen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen implementeren
 • De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van Park and Ride (P+R)
 • De organisatie, het beheer en de controle van een autosleepdienst als die binnen de verkeersgeleiding past
 • Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen
 • Een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke wagens en autodeelwagens ontwikkelen
 • De Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten
 • Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid
 • Akkoorden afsluiten met de privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels…
 • Evaluatierapporten uitwerken die worden beoogd in art. 23 van de ordonnantie van januari 2009

Beter parkeren om beter te bewegen

Wettelijk kader

Het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt de richtlijnen van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de uitvoeringsbesluiten.

Daarmee ziet parking.brussels toe op de harmonisering en de vereenvoudiging van de parkeerregels in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel parkeren een gemeentelijke bevoegdheid blijft, dragen sommige gemeenten de uitvoering van hun parkeerbeheer over aan het Agentschap. Bovendien speelt het Agentschap een belangrijke rol in de opmaak van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP).

parking.brussels focust op een goede dienstverlening aan gemeenten, op de digitalisering van het parkeerbeheer, op initiatieven om de Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit te stimuleren, op zijn rol als facilitaor in een slimme stad en op samenwerkingen die moeten leiden tot een efficiënte uitvoering van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

Het Gewestelijk Parkeeragentschap werd opgericht door de Ordonnantie van 22 januari 2009. Verschillende teksten bakenen het wettelijke kader van het Agentschap af:

De besluiten met betrekking tot het GPBP, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Het GPBP trad vanaf 2014 in werking. De gemeenten kregen de opdracht om hun eigen parkeeractieplan op te maken, rekening houdend met de marges op het vlak van de tarieven. Het plan heeft tot doel een coherent parkeerbeleid te voeren door een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels in de 19 gemeenten.

 • Het houdt rekening met alle verplaatsingswijzen (te voet, met de auto, de fiets, de motorfiets, de bestelwagen, de vrachtwagen en de autocar) en met alle weggebruikers (bewoners, pendelaars en bezoekers)
 • Het definieert de verschillende parkeerzones
 • Het somt de vrijstellingskaarten op
 • Het streeft ernaar de behoeften van de bewoners te respecteren (door hen in staat te stellen dicht bij huis te parkeren), en tegelijkertijd de wijken toegankelijk te houden voor verschillende beroepscategorieën, bijvoorbeeld medische zorgverleners, leerkrachten of zelfstandigen • Het beschouwt het parkeren als een essentiële hefboom voor de mobiliteit in Brussel

Statuten

Het Gewestelijk Parkeeragentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals de MIVB en de Haven van Brussel.

De oprichting was het voorwerp van een notariële akte. De aandelen ervan zijn voor 100% in handen van het Brussels Gewest.

De statuten werden op 16 juli 2010 goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Agentschap werd opgericht in 2010, binnen de cel Mobiliteit van de FOD Mobiliteit.

In november 2012 kreeg het Agentschap de naam ‘parking.brussels’ en koos het een logo. De eerste raad van bestuur werd georganiseerd op 21 december 2012. Het Agentschap werd pas operationeel in januari 2014 met de komst van de algemeen directeur Eric Dubois.

De huidige samenstelling van de raad van bestuur.

De directie van parking.brussels:

 • Eric Dubois, algemeen directeur
 • Denis Lievens, adjunct-directeur-generaal