Agentschap

Laatst gewijzigd: 
27 juni 2019

parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

WIE ZIJN WIJ ?

parking.brussels is een jong en dynamisch overheidsagentschap. Ons motto ‘beter parkeren om beter te bewegen’ vat onze ambitieuze visie goed samen. Onze uitdaging? De parkeerregels in het hele Brusselse Gewest harmoniseren en vereenvoudigen in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op een betere mobiliteit.

Het Parkeeragentschap baseert zich daarvoor op het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). Het harmoniseren en verduidelijken van de parkeerregels moeten de mobiliteit in de binnenstad en de toegankelijkheid van de hoofdstad verbeteren. parking.brussels werkt aan oplossingen die de rotatie van geparkeerde voertuigen op straat stimuleren. Snel parkeerplaats vinden, zorgt voor vlotter verkeer. Een verbeterde mobiliteit moet de Brusselaars een betere levenskwaliteit garanderen en de economische activiteit bevorderen.

Hoewel straatparkeren een gemeentelijke bevoegdheid blijft, besteden sommige gemeenten hun parkeerbeheer uit aan het agentschap, dat zorgt voor een harmonisering van de dienstverlening.

Het Gewest wil via het GPBP 3 andere doelstellingen bereiken:

 • Ruimte maken voor alle weggebruikers, voor andere verplaatsingswijzen dan de auto (openbaar vervoer, voet- en fietspaden). De parkeerplaatsen op straat die daarvoor geschrapt worden, wil ze compenseren met parkeerplaatsen buiten de openbare weg.
 • Alternatieven/ Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit voor de wagen aanmoedigen, zowel voor Brusselaars en pendelaars.
 • Een progressieve tarifering invoeren in de handelsbuurten om de rotatie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de beschikbare plaatsen.

Beter parkeren om beter te bewegen

De activiteiten van parking.brussels worden uitgebreid besproken in de jaarverslagen. In deze rapporten vind je gegevens over de parkeersituatie in Brussel. We focussen bovendien op onze:

 • dienstverlening aan gemeenten
 • aandacht voor slimme parkeertechnologie
 • initiatieven om de Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit te stimuleren
 • doelgerichte werking
 • toekomstgerichte samenwerkingen die moeten leiden tot een efficiënte uitvoering van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Missies

Het Parkeeragentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen.

 • Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen
 • Het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren
 • De uitvoeringsmaatregelen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen implementeren
 • De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van de park and rides
 • De organisatie, het beheer en de controle van een autosleepdienst als die binnen de verkeersgeleiding past
 • Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen
 • Een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke wagens en autodeelwagens ontwikkelen
 • De Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten
 • Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid
 • Akkoorden afsluiten met de privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels…
 • Evaluatierapporten uitwerken die worden beoogd in art. 23 van de ordonnantie van januari 2009

Bedrijfswaarden

De bedrijfswaarden van parking.brussels sturen zowel de uitvoering van de missies als onze interne werking. Zo hechten we veel belang aan respect, openheid, diversiteit en innovatie.

RESPECT

We engageren ons voor een Brussel dat respect heeft voor het milieu en alle weggebruikers om bij te dragen tot een betere mobiliteit en een aangenamere stad voor bewoners, professionelen en bezoekers.

Op de werkplek stimuleren wij onze medewerkers om alternatieve vervoermiddelen te kiezen voor het woon-werkverkeer (gratis openbaar vervoer, premie voor fietsverplaatsingen).
Respect vertaalt zich eveneens in onze dienstverlening voor klanten en belangrijke partners, zoals de gemeenten of de regionale actoren zoals de MIVB, Brussel Mobiliteit en het CIBG.

OPENHEID

parking.brussels pleit voor openheid binnen het bedrijf tussen vele verschillende functieprofielen: stewards, adviseurs, administratieve medewerkers en directieleden schrijven samen het verhaal. Iedereen engageert zich om het gezamenlijke project uit te bouwen en houdt de doelstellingen van het Agentschap voor ogen. Wij streven naar een open werksfeer, een overlegcultuur, vrij van vooroordelen en taboes.

Die openheid vormt de basis voor een nieuwe actieve dynamiek in het beheer van de stedelijke ruimte, waarin beter rekening wordt gehouden met alle gebruikers, waarin meer openbare ruimte wordt vrijgemaakt voor duurzame verplaatsingswijzen en voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.

DIVERSITEIT

Diversiteit vormt ook een kernwaarde die het Agentschap stuurt. Die wil de verscheidenheid van de hedendaagse stedelijke bevolking weerspiegelen in haar werknemersprofielen. Zo merken we op dat van de parkeerwereld stilaan vervrouwelijkt. parking.brussels zet proactief in op het diversiteitsbeleid binnen het Parkeeragentschap. En ook daarbuiten wil het Parkeeragentschap contacten stimuleren tussen de mobiliteitsactoren en tussen de verschillende verplaatsingswijzen ( Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit ).

INNOVATIE

Tot slot wil parking.brussels een sleutelrol spelen op het vlak van innovatie, zowel in haar parkeerbeheer als in de organisatie op de werkvloer om het werk efficiënter aan te pakken. Daarom focussen we op het gebruik van nieuwe digitale technologieën, willen we online diensten aanbieden, een Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium oprichten en parkeergegevens centraliseren en updaten. Daarmee bouwen we aan een stevig Parkeeragentschap dat gemeenten en andere samenwerkingspartners kan informeren en ondersteunen.

Wettelijke basis

Het Gewestelijk Parkeeragentschap werd opgericht bij de ordonnantie van 22 januari 2009. Het wettelijk kader van het Agentschap wordt door de volgende teksten afgebakend:

 • De ordonnantie van 22 januari 2009 van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschrijft de elf opdrachten van het Agentschap
 • De ordonnantie van 26 juli 2013 stelt een kader vast inzake mobiliteitsplanning en wijzigt sommige bepalingen die een impact hebben op de mobiliteit
 • De ordonnantie van 14 april 2016 wijzigt de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De ordonnantie van 20 juli 2016 die de bovenvermelde ordonnantie van 22 januari 2009 wijzigt

De leidraad van het Parkeeragentschap zijn de doelstellingen van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de uitvoeringsbesluiten:

Statuten

Het gewestelijk parkeeragentschap is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals de MIVB of de Haven van Brussel. Net als andere naamloze vennootschappen wordt het Agentschap geleid door een raad van bestuur. De aandelen zijn nog steeds voor 100% in handen van het Brussels Gewest.

De statuten werden op 16 juli 2010 goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Raad van Bestuur en Directie

De samenstelling van de Raad van Bestuur

Transparantie voor de Brusselse openbare mandatarissen

De directie van parking.brussels:

 • Eric Dubois, algemeen directeur
 • Denis Lievens, adjunct-directeur-generaal

Openbare aanbestedingen

In overeenstemming met artikel II.1.1. van de rondschrijven van Easybrussels van 16 januari 2019, deelt parking.brussels, het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, u mee dat het voor het gunnen van overheidsopdrachten de e-Procurement-applicaties gebruikt, met name e-Notification en e-Tendering.

Het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij het toekennen en uitvoeren van overheidsopdrachten leidt tot een efficiënter inkoopbeleid dat niet alleen de administratieve werklast vermindert, maar ook tijd en geld bespaart, de concurrentie bevordert en de transparantie van openbare aanbestedingsprocedures voor alle betrokken partijen vergroot.

 • Met deze toepassingen kunnen gebruikers elektronisch overheidsopdrachten organiseren, beheren en opvolgen. 

Lijst van openbare aanbestedingen in 2018

Memorandum 2019

Het Parkeeragentschap heeft in dit document al zijn doelstellingen en verwachtingen verzameld voor de legislatuur van 2019-2024. Download het memorandum.